Tko smo? 

SPH je utemeljen da štiti interese i prava te unapređuje socijalni i društveni položaj hrvatskih pomoraca i brodaraca, te radnika/ca čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

Cilj SPH jest njegovanje svijetle stoljetne tradicije hrvatskih pomoraca i brodaraca na morima i oceanima diljem svijeta i plovnim vodenim putevima.

SPH zagovara demokraciju i slobodu, a suprostavlja se svakoj diskriminaciji zasnovanoj na boji kože, nacionalnosti, spolu, rasi, vjeri, političkom opredjeljenju, svakom obliku totalitarizma i agresije.

U svim vidovima rada SPH će se pridržavati načela slobodnog svjetskog sindikalnog pokreta, te posebnih ciljeva i ideala Međunarodne organizacije rada (ILO) navedenih u Filadelfijskoj deklaraciji iz godine 1944.

SPH će se pridržavati politike Međunarodne organizacije transportnih radnika (ITF) i zalagati se za jačanje solidarnosti među pomorcima, brodarcima i ostalim transportnim radnicima/radnicama iz Hrvatske i svijeta.

Što radimo?

  • potičemo Hrvatski državni sabor na odobravanje konvencija i prihvaćanje preporuka Međunarodne organizacije rada (ILO), te voditi brigu o njihovoj primjeni. To se posebno odnosi na Konvenciju 87. o slobodi i zaštiti slobode udruživanja, Konvenciju 98. o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, Konvenciju 147. o minimalnim standardima na brodovima trgovačke mornarice, te na sve pomorske konvencije i preporuke,
  • potičemo primjenu konvencija međunarodne pomorske organizacije (IMO) kao posebne organizacije u sklopu organizacije Ujedinjenih naroda (UN),
  • stvaramo uvjete za izradu i prihvaćanje radnosocijalnih zakona u Republici Hrvatskoj koji su u interesu hrvatskih pomoraca, brodaraca i ostalih radnika/ca u pomorskoj djelatnosti i drugim transportnim djelatnostima,
  • pregovaramo s predstavnicima poslodavaca i sklapati kolektivne ugovore radi postizanja što povoljnijih uvjeta i cijene rada,
  • nadziremo primjenu kolektivnih ugovora,
  • poduzimamo mjere u vezi s kvalitetnim i organiziranim zapošljavanjem,
  • stvaramo uvjete za povoljniji socijalni položaj i brinuti o provođenju mjera zaštite na radu, te o osiguranju ostalih prava radnika/ca,
  • zastupamo i štititmo interese radnika/ca u nacionalnoj i međunarodnoj socijalnoj i zdravstvenoj politici, uključujući zaštitu čovjekova okoliša, i 
  • uspostavljamo i unapređujemo odnose sa sindikalnim organizacijama u Hrvatskoj i svijetu 
  • nastojimo svoje ciljeve ostvarivati korištenjem svih oblika sindikalne borbe, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te konvencijama i preporukama Medunarodne organizacije rada (ILO).

Postani član