Skip to main content

Uvjeti korištenja

Sindikat pomoraca Hrvatske pridržava pravo na sve objavljene tekstove i slike.
Svako neovlašteno korištenje ili prenošenje bez dozvole biti će sankcionirano prema važećim zakonima RH.

I. Općenito

Općim uvjetima članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Sindikata pomoraca Hrvatske (u daljnjem tekstu: SPH), i Članova SPH, drugih pravnih osoba i fizičkih osoba. SPH je jamac i organizator jedinstvenih članskih pogodnosti za sve Članove SPH.

2. Na sve međusobne odnose SPH i Članova SPH, koji nisu uređeni Statutom SPH, ovim Općim uvjetima ili Pravilima članskih modela, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Članovi SPH su fizičke osobe neposredno učlanjene u SPH.

Redovni članovi su punoljetne fizičke osobe s punom poslovnom sposobnošću neposredno učlanjene u SPH s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriju Republike Hrvatske;

Počasni članovi su fizičke osobe koje su svojim djelovanjem ostvarile posebne zasluge za SPH i za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti SPH kao nacionalne udruge;

Pristupnica je dokument za učlanjenje kojim članovi iskazuju prihvaćanje ciljeva SPH, Statuta SPH, ovih Općih uvjeta i Pravila članskih modela, i na kojem daju svoje osnovne podatke potrebne za učlanjenje;

Pravila članskih modela su pisani dokumenti za pojedini članski model kojima se utvrđuje vrsta, opseg i količina članskih pogodnosti.

Prigovor je pisani dokument kojim Korisnik članskih pogodnosti prigovara na ostvarivanje članskih pogodnosti.

Kontakt za prigovor:

Tel: +385 51 325 340

Fax: +385 51 213 673

E-mail: info@sph.hr

Web: www.sph.hr

SPH putem Internet stranice www.sph.hr nastupa u svoje ime.

SPH zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada član ispuni, pošalje i plati pristupnicu ugovor je sklopljen, te će SPH o činjenici sklapanja ugovora obavijestiti člana da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Član osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Član odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Predugovorne obavijesti podijeljene su u niže razvrstane kategorije/informacije.

II. Cijena članarine

Iznos članarine istaknut na web stranici www.sph.hr izražen je u kunama i u nju je uračunat PDV. U cijenu članarine nije uključene troškak dostave na adresu. 
U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

III. Način dostave članske iskaznice

Priopćava se prilikom registracije kod svakog pojednog člana, te ukupni troškovi dostave u slučaju slanja na adresu.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu člana koju je isti naznačio, Član snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Član navesti SPH u e-mail poruci koju će mu SPH poslati radi provjere adrese/uspješnosti dostave,  s tim da SPH ne odgovara za prekoračenje roka isporuke ukoliko je isporuka izostala u prvotno navedenom roku zbog nemogućnosti dostave uzrokovane razlozima na strani Člana. 

Članske iskaznice dostavljamo na cijelo područje Republike Hrvatske te po dogovoru i u inozemstvo, a o svim specifičnim uvjetima Član će biti na vrijeme obaviješten.

IV. VRIJEME ISPORUKE

Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu članske iskaznice nastale od strane dostavne službe.

Za člansku iskaznicu primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama. 

Obavezujemo se da ćemo vašu iskaznicu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

V. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Članska iskaznica se dobiva ispunjavanjem elektronskog formulara. Članska iskaznica se smatra naručenom kada Član prođe cijeli postupak ispunjavanja.

Plaćanje članarine moguće je obaviti na sljedeće načine:

  • Kreditnom karticom (AmericanExpress, MasterCard, VISA, Maestro, Diners, Discover, DinaCard)
  • E-bankingom
  • Općom uplatom

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku 8 dana od primitka e-mail poruke da je ugovor sklopljen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa ispunjavanja članske pristupnice, sugerira se provjeriti:

  • Je li poruka u Junk/Spam folderu
  • Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku SPH će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka izradom i slanjem članske iskaznice, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu SPH, SPH će pristupiti isporuci članske iskaznice. 

VI. Jednostrani raskid ugovora

Član koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Članu ili trećoj osobi određenoj od strane Člana, iskaznica koja čini predmet ugovora predana u posjed te u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćene članarine.

Ako SPH ne obavijesti Člana o ovom pravu, pravo Člana na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Član primi tu obavijest.

Član je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem nedvosmislene izjave (navesti svoje podatke te podatke o ugovoru, te danu kada je Član iste zaprimio) u kojoj će navesti da raskida ugovor, a koju nam može poslati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:  Fiorello La Guardia 13 - 51000 Rijeka ili pak e-mail porukom na e-mail adresu info@sph.hr.

 

VII. Zaštita osobnih podataka - GDPR

Izjava o politici zaštite privatnosti

Sindikat pomoraca Hrvatske posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka.

Ta politika zaštite privatnosti uređuje odnos prema podatcima koje Sindikat prikuplja prilikom učlanjenja u Sindikat.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Sindikat ne prikuplja osobne podatke od članova osim kad ih član dobrovoljno daje, pri učlanjenju čime pristaje na njihovo korištenje. Korištenje osobnih podataka Sindikat će koristiti isključivo na način i u svrhu koja je navedena na Pristupnici.

Sindikat je obvezan poštivati povjerljivost podataka. U slučaju promjene osobnih podataka molimo članove da o promjenama obavijeste Sindikat kako bismo ispravili ili ažurirali osobne podatke.

Ulažemo velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka, pri čemu su podatci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenoga pristupa te neovlaštenog izdavanja.

Statistika poslužitelja 

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu sph.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice sph.hr.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici sph.hr te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice sph.hr budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlašten pokušaj izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji izmjene podataka na web stranici sph.hr strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies

Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici sph.hr.

Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice sph.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Kada pristupite pojedinoj stranici sph.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama sph.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na sph.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja sph.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice sph.hr.

Novosti koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Sindikat obrađuje osobne podatke svojih članova, štiteći pritom sigurnost njihovih osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

GDPR će se izravno primjenjivati u svim državama članicama EU-a s danom 25.svibnja 2018. godine.

Stupanjem na snagu GDPR-a u Republici Hrvatskoj prestaje važiti dosadašnji Zakon o zaštiti osobnih podataka, ukida se i Središnji registar zbirki osobnih podataka, koji sada vodi Agencija za zaštitu osobnih podataka, te se umjesto toga uvodi Evidencija aktivnosti obrade koju će voditi sindikat.

Primjenom GDPR-a osigurava se ujednačeno i jednoobrazno postupanje u svim državama članicama EU-a vezano uz zaštitu osobnih podataka.

U odnosu na trenutno važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka , Uredba uvodi neka nova prava ispitanika, kao što je pravo na prenosivost podataka, pravo na zaborav, pravo na protivljenje isključivo automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući izradu profila.

Ostala prava ispitanika, kao što su pristup podatcima, pravo na ispravak, ograničenje obrade, i sada su propisana, međutim GDPR propisuje znatno veće obveze vezane uz transparentnost informacija koje se daju ispitanicima o obradi njihovih osobnih podataka, primateljima, razdoblju čuvanja i slično.

Osim toga, GDPR stavlja naglasak na načela zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, a osobito na načelo smanjenja količine podataka koji se obrađuju, ograničavanja svrhe, točnosti, povjerljivosti i cjelovitosti.

ŠTO SU SVE OSOBNI PODATCI?

Osobnim podatcima smatraju se: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagovi i kolačići na mrežnim stranicama, telefonski broj, fotografija, videozapisi, OIB, biometrijski podatci, genetski podatci, podatci o obrazovanju i stručnoj spremi, podatci o kreditnom zaduženju, podatci o računima u banci, podatci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas i mnogi drugi podatci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

I do sada je sindikat bio usklađen s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka postići će se još veći stupanj transparentnosti prema članovima vezano uz obradu njihovih osobnih podataka, kako ostvarivanjem različitih prava, tako i već spomenutim načelima GDPR-a.

Postani član

Pridruži nam se

Član Sindikata pomoraca Hrvatske postaje se ispunjavanjem Pristupnice i plaćanjem članarine.

Online Pristupnica

Čitajte naše novosti