Skip to main content

Sve o pomoračkoj mirovini

Što je pomoračka mirovina?
Pomorskim zakonikom propisana je posebna vrsta mirovine koju mogu koristiti samo pomorci u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, sukladno posebnim uvjetima.
Da bi se ostvarilo pravo na pomoračku mirovinu, pomorac mora imati:

  • 60 godina života, i
  • ostvarenih 15 godina staža osiguranja na ukrcaju kao član posade broda, dakle isključivo razdoblje navigacije za koje su plaćeni doprinosi.

U 15 godina navigacije ne uračunava se uplaćeni beneficirani staž niti staž osiguranja proveden na drugim radnim mjestima (koja nisu pomorac u među- narodnoj ili
nacionalnoj plovidbi), kao niti tzv. produljeni staž. 

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva područnoj službi ili područnom uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Osiguranici uvijek mogu zatražiti informativni izračun mirovine iz kojeg je vidljivo ispunjavaju li uvjete za odlazak u mirovinu i
visina mirovine.
 

Postoji li mogućnost retroaktivnog plaćanja staža?
Pomorci imaju mogućnost i retroaktivnog plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje. Dakle, ako u određenom razdoblju kada su plovili nisu uplaćivali doprinose niti su bili osigurani po nekoj drugoj osnovi, mogu zatražiti od  HZMO-a retroaktivno plaćanje tih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, čime bi ostvarili potreban staž za  ispunjavanje uvjeta za odlazak u mirovinu. U tom slučaju, Porezna uprava obračunava doprinose prema propisima koji su bili važeći za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi (dakle, na temelju osnovica koje su bile važeće u godinama za koje se traži priznanje svojstva osiguranika).

Također, Porezna uprava na utvrđeni iznos zaračunava i pripadajuće zatezne kamate.
 

Može li pomorac nastaviti raditi za vrijeme korištenja mirovine?
Pomorcu - korisniku mirovine koji se želi ponovno zaposliti kao pomorac u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi obustavit će se isplata mirovine za vrijeme zaposlenja. U
navedenom periodu, pomorac ponovno postaje obveznik plaćanja obveznih doprinosa.


Po završetku zaposlenja, pomorac može ponovno aktivirati svoju, ranije utvrđenu, mirovinu.
Kada pomorac ostvari najmanje jednu godinu novog mirovinskog staža, može zatražiti ponovno određivanje visine mirovine.

Postani član

Pridruži nam se

Član Sindikata pomoraca Hrvatske postaje se ispunjavanjem Pristupnice i plaćanjem članarine.

Online Pristupnica

Čitajte naše novosti