Skip to main content

Imaju li pomorci pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti?

Imaju li pomorci u nacionalnoj plovidbi pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti?

Pomorac u nacionalnoj plovidbi ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti na isti način kao i ostali radnici na kopnu, ako, pored ostalih, ispune i sljedeće uvjete:

  1. ako mu je radni odnos prestao bez njegove krivnje ili pristanka, i
  2. ako u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Iznimno, nezaposlena osoba neće imati pravo na naknadu za nezaposlenost u određenim situacijama, primjerice, ako sama otkaže ugovor o radu (osim ako je to uzrokovano ponašanjem poslodavca), u slučaju sporazumnog prestanaka radnog odnosa, u slučaju dobivanja otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, zbog izdržavanja zatvorske kazne i slično.


Također, ako je nezaposlena osoba obavljala samostalnu djelatnost, neće imati pravo na naknadu za nezaposlenost ako je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez
opravdanog razloga (opravdani razlog bio bi, primjerice, poslovanje s gubitkom, zaključenje stečajnog postupka, prirodna katastrofa i slično).
 

U kojem roku i kome se podnosi zahtjev za  ostvarivanje novčane naknade?
 

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane naknade za nezaposlenost jest 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno 30 dana od prestanka okolnosti
kao što su privremena nesposobnost za rad odnosno rodiljni, roditeljski, posvojiteljski ili skrbnički dopust nakon prestanka radnog odnosa. 

Zahtjev se podnosi područnom uredu HZZ-a prema mjestu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta.
 

Imaju li pomorci u međunarodnoj plovidbi pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti?
 

Pomorac u međunarodnoj plovidbi ima mogućnost ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti ako ispuni sljedeće uvjete:

  1. ako je sklopio s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ-om) “Ugovor o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za kalendarsku godinu” (dalje u tekstu: Ugovor), temeljem kojeg se obvezuje uplaćivati doprinos za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, te ako je navedeni doprinos za zapošljavanje plaćao HZZ-u najmanje devet mjeseci u posljednja 24 mjeseca prije prestanka radnog odnosa,
  2. ako mu je radni odnos prestao bez njegove krivnje ili pristanka, i
  3. ako uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije određeno.

Kako se uređuje odnos s HZZ-om?
Kako bi ostvarili pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, pomorci u međunarodnoj plovidbi imaju mogućnost sklopiti s HZZ-om “Ugovor o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za kalendarsku godinu”, temeljem kojeg se obvezuju
uplaćivati doprinos za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi.
 

Ugovor se sklapa za tekuću godinu i vrijedi od 01. siječnja do 31. prosinca. Prilikom sklapanja ovog Ugovora, pomorac je obvezan dostaviti HZZ-u ugovor o zaposlenju koji je sklopio kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Postani član

Pridruži nam se

Član Sindikata pomoraca Hrvatske postaje se ispunjavanjem Pristupnice i plaćanjem članarine.

Online Pristupnica

Čitajte naše novosti