STATUT

SINDIKATA POMORACA HRVATSKE

(pročišćen tekst)

Šibenik 18/19. svibnja 2017.

SADRŽAJ

I. TEMELJNE ODREDBE

  II. CILJEVI I NAČIN RADA

III. ČLANSTVO - PRAVA I OBVEZE

IV. UNUTARNJI USTROJ SPH

TIJELA SPH
Kongres
Središnji odbor
Glavni tajnik
Nadzorni odbor
Odbor za Statut
Izvršni odbor
Odbor za radne odnose Podružnica SPH

 V. SEKCIJE SPH

VI. TERITORIJALNI USTROJ SPH

Središnji ured SPH

Ured SPH

Tajništvo SPH

VII. FINANCIRANJE SPH

VIII. FINANCIJSKI NADZOR

IX. JAVNOST RADA

X. RASPUŠTANJE SPH

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U svim se člancima stavci označavaju arapskom brojkom

Na šestom Kongresu Sindikata pomoraca Hrvatske održanom u Šibeniku, 18./19. svibnja 2017. godine prihvaćene su izmjene i dopune Statuta donesenog na Petom kongresu Sindikata pomoraca Hrvatske u Malinskoj, te on sada glasi:

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

1) Ovim se Statutom utvrđuju organizacija, ciljevi i način djelovanja te područja rada i djelovanja Sindikata pomoraca Hrvatske ( u daljnjem tekstu: SPH).

2) Riječ u muškom rodu odnosi se na riječ u ženskom rodu i obrnuto.

3) SPH je osnovan kao slobodna, strukovna, nezavisna, samostalna i dobrovoljna organizacija hrvatskih pomoraca i brodaraca, te radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

Članak 2.

1) Naziv sindikata je: Sindikat pomoraca Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Fiorello La Guardia 13. Skraćeni je naziv: SPH.

2) SPH je pravna osoba i djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

3) U pravnom prometu SPH upotrebljava na engleskom jeziku naziv: Seafarers' Union of Croatia (skraćeno: SUC), koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

Članak 3.

1) SPH ima svoj znak, pečat i zastavu.

2) Znak SPH je stilizacija slova S u nijansama plave boje i brodskog kormila u boji zlata koje okružuje tekst - SINDIKAT POMORACA HRVATSKE - u crvenoj i -1990- u plavoj boji, a sve je uokvireno brodskim konopom u boji zlata.

3) Pečat SPH-a okrugao je, promjera 3 cm i sadrži ime: znak SPH, kružno natpis Sindikat pomoraca Hrvatske - Rijeka.

4) Pečati Ureda SPH izgledaju identično kao pečat SPH-a, s nazivom i sjedištem ureda.

5) Zastava SPH sastoji se od tri boje: svijetloplava, bijela i plava sa znakom SPH u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su valovite i položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: svijetloplava, bijela, plava. Znak SPH je smješten okomito u sredinu zastave, pokriva bijelu boju i zalazi do polovine svijetloplave i plave boje. Središnja točka znaka SPH poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

II. Ciljevi i način rada

Članak 4.

1) SPH je osnovan da štiti interese i prava te unapređuje socijalni i društveni položaj hrvatskih pomoraca i brodaraca te radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

2) Cilj SPH jest njegovanje svijetle stoljetne tradicije hrvatskih pomoraca i brodaraca na morima, oceanima i plovnim vodenim putovima diljem svijeta.

3) SPH zagovara demokraciju i slobodu, a suprotstavlja se svakoj diskriminaciji zasnovanoj na boji kože, nacionalnosti, spolu, rasi, vjeri, političkom opredjeljenju, svakom obliku totalitarizma i agresije.

Članak 5.

1) U svim vidovima rada SPH će se pridržavati načela slobodnoga svjetskog sindikalnog pokreta, te posebnih ciljeva i ideala Međunarodne organizacije rada (MOR) navedenih u Filadelfijskoj deklaraciji iz godine 1944. godine

2) SPH će se pridržavati politike Međunarodne organizacije transportnih radnika (ITF), i Europske organizacije transportnih radnika (ETF), Nautilus Federacije i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), te se zalagati za jačanje solidarnosti među pomorcima, brodarcima i ostalim transportnim radnicima u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Članak 6.

1) Ponajprije u interesu svojih članova SPH će:

- poticati Hrvatski sabor na ratificiranje konvencija i prihvaćanje preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR), te voditi brigu o njihovoj primjeni. To se posebno odnosi na Konvenciju 87. o slobodi i zaštiti slobode udruživanja, Konvenciju 98. o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, Konvenciju 111. o zabrani diskriminacije, Konvenciju o radu pomoraca, 2006., te na ostale konvencije i preporuke MORa,

-  poticati primjenu konvencija Međunarodne pomorske organizacije (MPO),

-  stvarati uvjete za izradu i prihvaćanje radno-socijalnih zakona u Republici Hrvatskoj koji su u interesu hrvatskih pomoraca, brodaraca i ostalih radnika u pomorskoj djelatnosti i drugim transportnim djelatnostima,

-  pregovarati s predstavnicima poslodavaca i sklapati kolektivne ugovore radi postizanja što povoljnijih uvjeta i cijene rada,

-  nadzirati primjenu kolektivnih ugovora,

- zalagati se za primjenu učinkovite aktivne politike zapošljavanja,

- stvarati uvjete za povoljniji socijalni položaj i brinuti o provođenju mjera zaštite na radu, te o osiguranju ostalih prava radnika,

- zastupati i štititi interese radnika u nacionalnoj i međunarodnoj socijalnoj i zdravstvenoj politici, uključujući zaštitu čovjekova okoliša, i

- uspostavljati i unapređivati odnose sa sindikalnim organizacijama u Hrvatskoj i   svijetu.

- SPH će u interesu svojega članstva nastojati svoje ciljeve ostvariti korištenjem svih oblika sindikalne borbe u skladu sa Statutom SPH.

III. Članstvo – prava i obveze

Članak 7.

1) Pomorci, brodarci i ostali radnici učlanjuju se u SPH, potpisivanjem pristupnice ili popunjavanjem elektroničke pristupnice. Punopravnim članom se postaje uplatom članarine u punom iznosu.

2) Pristupanjem u SPH član prihvaća Statut i program djelovanja SPH, ovlašćujući predstavnike SPH da u njegovo ime pregovaraju i sklapaju kolektivne ugovore.

3) Član se obvezuje da će sudjelovati u organiziranim akcijama SPH te odgovorno obavljati izborne dužnosti u tijelima SPH i drugim tjelima u kojima se zastupaju interesi članova SPH.

4) Članska iskaznica vlasništvo je SPH.

5) Prilikom korištenja usluga i prava na osnovi članstva, član je obvezan predočiti člansku iskaznicu.

6) Članom SPH može postati svaki pomorac/brodarac, bez obzira na državljanstvo, ako koristi ili želi koristiti kolektivni ugovor SPH, odnosno ITF priznati kolektivni ugovor.

7) Članom SPH smatraju se pomorci, brodarci i ostali radnici koji su zaposleni u kompanijama s kojima SPH ima ugovor o zapošljavanju članova SPH. Takovo se članstvo sa svim pravima i obvezama potvrđuje potpisom pristupnice i potvrdom o uplati članarine u punom iznosu.

Članak 8.

1) Osoba ovlaštena od poslodavca da pregovara o pravima radnika koja je bila članom SPH prije dobivanja ovlaštenja ili želi postati članom SPH, može biti članom SPH, ali su prava u stanju mirovanja sve dok ne izgubi ovlaštenje o pregovaranju o pravima radnika. Odluka o zamrzavanju se ne donosi posebnim aktom, već je izravna posljedica ovlaštenja i stupa na snagu danom dobivanja ovlaštenja, a prestaje danom prestanka ovlaštenja.

Članak 9.

1) Članstvo u SPH ne prestaje tijekom služenja vojne obveze.

2) Članstvo u SPH ne prestaje odlaskom društva u stečaj ili likvidaciju te odlaskom člana u mirovinu. Član zadržava isti status još godinu dana bez obveze plaćanja članarine. Navedeni član može i nakon godine dana ostati član SPH ukoliko nastavi plaćati članarinu u iznosu koji odredi Središnji odbor.

Članak 10.

1) Članstvo u SPH prestaje u ovim slučajevima:

- dobrovoljnim istupanjem člana uz pisanu izjavu i podmirenje svih obveza, uključujući i obveze koje je u njegovo ime, a prema njegovoj suglasnosti preuzeo SPH,

-  neopravdanim neplaćanjem članarine duže od 12 mjeseci,

-  odbijanjem sudjelovanja u štrajku, ako je odluka o štrajku donijeta većinom glasova članova SPH, a ne postoje opravdani razlozi koji bi priječili člana SPH da pristupi štrajku, i

-  isključenjem zbog djelovanja koja su u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, politikom i programom SPH.

2) Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor SPH. Protiv takve odluke član se ima pravo žaliti pisanim putem Središnjem odboru SPH u roku propisanom tom odlukom.

Članak 11.

1) SPH ustanovljuje počasno članstvo.

2) Počasnog člana SPH proglašava Središnji odbor ili Kongres SPH. Prijedlog Središnjem odboru ili Kongresu može dati skupština Podružnice, skupovi članova SPH ili Glavni tajnik.

3) Počasnim članom SPH postaju pojedinci koji su svojim radom i ugledom pridonijeli poboljšanju života i rada članova SPH.

4) Počasni član dobiva posebnu člansku iskaznicu u trajno vlasništvo, bez obveze plaćanja sindikalne članarine.

5) Počasnim članom ne može postati osoba koja profesionalno radi u SPH ili dobiva naknadu za usluge napravljene SPH ili njegovim članovima. 

Članak 12.

1) Prava člana SPH:


-  pravo na pravnu pomoć i zastupanje u sporovima nastalim u zemlji i svijetu,
-  pravo na osposobljavanje i obrazovanje koje organizira SPH,
-  pravo na obavještavanje/informiranje,
-  pravo na sudjelovanje u rekreacijsko-športskim, kulturnim i drugim djelatnostima          koje organizira SPH,
-  pravo da određuje i kontrolira ostvarivanje programskih ciljeva, da je biran i da  neposredno sudjeluje u predlaganju i biranju predstavnika u tijela SPH, da kontrolira rad Tijela SPH i njihovih članova s pravom prijedloga za njihov opoziv ili smjenjivanje,

-  pravo na nagrade i priznanja što ih dodjeljuje SPH,
-  pravo na osiguranje i zaštitu uvjeta rada u skladu s odredbama važećeg kolektivnog ugovora (navedeno pravo pripada i članu koji je to postao zapošljavanjem u kompaniji s kojom SPH ima sporazum o zapošljavanju članova SPH)

-  pravo na korištenje fondova SPH, na besplatnu pravnu zaštitu , uključujući i besplatno zastupanje u sporovima nastalim u zemlji i svijetu, te na životno osiguranje član stječe prema odluci tijela SPH, i

-  druga prava ustanovljena aktima i odlukama tijela SPH.

 

IV. Unutarnji ustroj SPH

Članak 13.

Tijela SPH su :

 

-  Kongres

-  Središnji odbor

-  Glavni tajnik

-  Nadzorni odbor

-  Odbor za statut

-  Izvršni odbor

Članak 14.

Kongres

1) Kongres je najviše tijelo SPH.

2) Redovni Kongres održava se svakih 5 (pet) godina.

3) Odluku o vremenu i mjestu održavanja Kongresa te o broju delegata i načinu njihova izbora donosi Središnji odbor, najkasnije 3 (tri) mjeseca prije održavanja Kongresa.

4) Odluku o roku za raspravu oko prijedloga izmjena i dopuna Statuta i dokumenata za Kongres donijeti će Središnji odbor, a isti ne može biti kraći od 2 (dva) mjeseca prije održavanja Kongresa. Prijedlozi o kojima je raspravljao Središnji odbor i usuglasio ih, moraju biti dovršeni najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Kongresa.

5) Sastav Kongresa pokazuje raspoređenost članstva SPH prema mjestu prebivališta, prema kompanijama u kojima su zaposleni, prema kategorijama plovidbe brodova i kvalifikacijskoj strukturi članstva.

Članak 15.

1) Dnevni red redovnog Kongresa mora uključiti:
- izvješće o radu svih tijela SPH za vrijeme između dva redovna kongresa,

- financijsko izvješće,
- određivanje iznosa članarine,
- prijedloge izmjena i dopuna Statuta,
- prijedloge Kongresu,
- ciljeve budućeg rada i
- izbore

 

2) Kongres je ovlašten da:
- određuje i provodi izbor radnih tijela,
- donosi poslovnik o svom radu,
- verificira mandat sudionika,
- razmatra izvješće o radu Tijela SPH i rezultate djelovanja SPH,
- razmatra i ocjenjuje financijsko izvješće i određuje iznos članarina,
- određuje program djelovanja SPH,
- razmatra izmjene i dopune Statuta i donosi Statut,
- donosi odluku o sjedištu Središnjeg ureda,
- provodi izbor članova i zamjenskih članova za Središnji odbor, Nadzorni odbor i Odbor za Statut

- bira Glavnog tajnika, na osnovu njegova programa rada za mandatno razdoblje.
- razmatra odluke Središnjeg odbora donijete između dva kongresa o udruživanju

ili razdruživanju s drugim sindikatima i udrugama sindikata više razine,
- odlučuje o udruživanju ili razdruživanju s drugim sindikatima i udrugama, - donosi odluku o raspuštanju SPH.

Članak 16.

1) Kongres radi u plenumu, a prema potrebi i u komisijama.

2) Za rad Kongresa potrebna je nazočnost 2/3 izabranih delegata, a odluke su pravovaljane, ako se za njih izjasni više od 50% (pedeset posto) prisutnih delegata.

Članak 17.

1) Izvanredni Kongres održava se:
- prema odluci Središnjeg odbora,
- na pisani prijedlog članova SPH koji čine najmanje 1/3 od ukupnog broja članova SPH, i koji su redovito plaćali članarinu do trenutka podnošenja prijedloga, i
- na prijedlog Nadzornog odbora i Odbora za Statut, ako imaju valjanih dokaza da se u SPH krše statutarne norme ili se poslovanje obavlja suprotno zakonskim propisima. Valjanost dokaza procjenjuje Središnji odbor koji donosi i odluku o sazivanju Izvanrednog kongresa

2) Odluku o vremenu i mjestu, broju delegata i načinu njihova izbora donosi Središnji odbor, ali najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od podnošenja prijedloga.

3) O dnevnom redu Izvanrednog kongresa odlučuje Središnji odbor. Kad se Izvanredni kongres saziva na zahtjev članstva, Središnji odbor dostavlja prijedlog dnevnog reda zajedno s ostalim dokumentima delegatima Izvanrednog kongresa.

 

Središnji odbor

Članak 18.
1) Središnji odbor radi u vremenu između dva Kongresa.

2) Središnji odbor sastoji se od 40 (četrdeset) članova biranih na Kongresu, i Glavnog tajnika.

3) Članovi Središnjeg odbora ne mogu biti dužnosnici izabrani, imenovani i/ili zaposleni u SPH koji od SPH primaju redovitu naknadu za svoj rad bez obzira da li se radi o plaći ili volonterskoj naknadi osim Glavnog tajnika i njegovih pomoćnika.

4) Sastav Središnjeg odbora donekle oslikava raspoređenost članstva SPH prema mjestu prebivališta, prema kompanijama u kojima su zaposleni, prema kategorijama plovidbe brodova i kvalifikacijskoj, dobnoj i spolnoj strukturi članstva.

5) Članovi Središnjeg odbora biraju se na Kongresu tajnim glasovanjem, među kandidatima koje predlažu podružnice SPH, skupovi članova na teritoriju ili po prijedlogu Središnjeg odbora.

6) Članovi Središnjeg odbora biraju se na 5 (pet) godina i mogu biti ponovno birani.

Članak 19.

1) Članovi Središnjeg odbora biraju Predsjedavatelja i njegova dva zamjenika (prvi i drugi).

2) Svaki nazočni član Središnjeg odbora prilikom glasovanja ima pravo na jedan glas.

3) Glasovanje je u pravilu javno.

4) O tajnom glasovanju odluku donosi Središnji odbor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a na obrazloženi prijedlog bilo kojeg člana Središnjeg odbora.

5) Središnji odbor može raditi i valjano odlučivati ako mu prisustvuje više od 25 % članova, a odluke se donose 2/3 većinom nazočnih članova.   

6) Na sjednice Središnjeg odbora obvezatno se pozivaju Povjerenici u Podružnicama s preko 100 (sto) članova, kao i Povjerenici Sekcija, koji imaju sva prava člana Središnjeg odbora osim prava glasa.

7) Nazočnost člana Središnjeg odbora može biti osigurana pisanom, video ili telefonskom vezom. Glas nazočnog telefonskom vezom, potvrđuje se pisanim putem.

8) U hitnim slučajevima može se održati dopisna, video i/ili telefonska sjednica. Zaključci telefonske sjednice naknadno se potvrđuju pismenom potvrdom svih učesnika sjednice. Valjanost glasovanja je sukladna odredbom stavka v) ovog članka.

Članak 20.

1) Središnji odbor sastaje se neposredno nakon Kongresa, neposredno pred Kongres, te najmanje dva puta godišnje.

Članak 21.

1) Dnevni red redovne sjednice Središnjeg odbora mora uključivati:

- prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice Središnjeg odbora
- izvješće o izvršenju zaključaka s prethodne sjednice Središnjeg odbora

- izvješće o radu Tijela SPH,
- izvješće o radu Tajništva,
- financijsko izvješće i
- informiranje članstva SPH.

 

2) Središnji odbor je ovlašten da:

- donosi Poslovnik o radu,
- utvrđuje prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
- razmatra ostvarivanje programa rada SPH kroz izvješća dužnosnika i zaposlenika SPH u jednogodišnjem razdoblju i potvrđuje ili određuje prioritete za slijedeću godinu sukladno podnesenim izvješćima i programima,
- na prijedlog Predsjedavatelja ili Glavnog tajnika, donosi odluku o stalnoj zamjeni člana Središnjeg odbora isključivo kad se radi o osiguranju kvoruma,
- usvaja godišnja izvješća i potvrđuje ili određuje financijski plan i plan rada za slijedeću godinu. Prema prijedlogu Glavnog tajnika, brine se o sindikalnoj imovini i odlučuje o kreditnim zaduženjima SPH,
- razmatra primjenu i organizaciju sustava informiranja članova SPH i s tim u svezi donosi odgovarajuće smjernice,

- bira članove Odbora za radne odnose čiji je član i Glavni tajnik,

- donosi odluku o pripremi i sazivanju Kongresa, te utvrđuje kandidacijske liste za sva tijela SPH,

- donosi odluku o organiziranju Sekcija u SPH u vrijeme između dva Kongresa

- razmatra prijedloge nacionalnih kolektivnih ugovora,
- donosi pravilnike i druge potrebne akte za rad SPH,
- donosi organizacijsku shemu i određuje nužni dio administrativnog osoblja,

- donosi odluke o plaćama i drugim primanjima osoba na stalnom radu u radnom odnosu u  SPH,

- raspisuje izbore za tijela SPH i može davati prijedloge za članove tijela SPH,

- sukladno Članku 17. ovog Statuta donosi odluku o održavanju izvanrednog Kongresa i prijedlog dnevnog reda tog kongresa,

- donosi odluku o udruživanju i razdruživanju između dva kongresa s drugim sindikatima i sindikalnim udrugama više razine na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
- donosi odluku o osnivanju i zatvaranju Ureda SPH,
- na prijedlog Glavnog tajnika imenuje i razrješava dužnosti Pomoćnike glavnog tajnika, Koordinatora i voditelje ureda SPH,
- donosi odluku o osnivanju Podružnica,
- na prijedlog Glavnog tajnika ili Podružnice, donosi odluku o profesionalnom radu Povjerenika i Povjerenika-koordinatora,
- utvrđuje dnevni red za redovnu i izbornu skupštinu Podružnice,
- donosi odluku o pokretanju općeg štrajka i razmatra odluke o štrajku donijete na razini Podružnice i/ili broda
- predlaže ITF-u, sukladno prijedlogu Glavnog tajnika i/ili Odbora za radne odnose ITF/FOC inspektore, FOC koordinatora i FOC kontakt osobe,
- donosi odluku o osnivanju fondova,
- donosi odluku o obliku, veličini i sadržaju članske iskaznice,

- dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima SPH i
- proglašava počasne članove SPH.

 

Glavni tajnik

Članak 22.

1) Glavnog tajnika tajnim glasovanjem bira Kongres.

2) Glavni tajnik je po dužnosti član Središnjeg odbora.

3) Mandat Glavnog tajnika traje 5 (pet) godina, dužnost se obavlja profesionalno, za svoj rad Glavni tajnik odgovara Kongresu SPH.

4) Ukoliko Glavni tajnik iz bilo kojeg razloga trajno prestane obavljati svoju dužnost u vremenu između dva Kongresa, sve njegove ovlasti prenose se na jednog od Pomoćnika Glavnog tajnika kojega predlaže Izvršni odbor, a potvrđuje Središnji odbor u roku ne dužem od 60 dana. Odluka se donosi tajnim glasovanjem i potrebna je većina glasova članova Središnjeg odbora.

5) Glavni tajnik može biti biran u više mandata.

Članak 23.

1) Ovlaštenja Glavnog tajnika su:


- predstavlja i zastupa SPH pred državnim, poslovodnim i drugim tijelima i organizacijama,

-  odgovoran je Kongresu za ostvarenje programa rada,

-  odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka Kongresa, Središnjeg odbora, te za dužnosti za koje je ovlašten Statutom,

-  saziva sjednice Središnjeg odbora, i

-  odlučuje o sredstvima SPH, a za knjigovodstvene poslove može odrediti osobu unutar SPH ili posao povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi izvan SPH. Naknadu potvrđuje Središnji odbor.

 

Nadzorni odbor

Članak 24.

1) Nadzorni odbor ima tri člana i najmanje jednog zamjenskog člana koje Kongres bira tajnim glasovanjem. Članovi između sebe biraju predsjednika.

2) Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela SPH.

3) Nadzorni odbor ima pravo i obvezu provesti kontrolu nad financijskim poslovanjem SPH, te poduzimati odgovarajuće mjere.

4) Nadzorni odbor postupa prema odredbama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju kojeg donosi Središnji odbor.

5) Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Kongresu.

6) Predsjednik Nadzornog odbora prisustvuje sjednicama Središnjeg odbora kada se raspravlja o financijskim pitanjima.

 

Odbor za Statut

Članak 25.

1) Odbor za Statut ima tri člana i najmanje jednog zamjenskog člana koje bira Kongres tajnim glasovanjem. Članovi između sebe biraju predsjednika.

2) Odbor za Statut ovlašten je za:
- tumačenje odredaba ovog Statuta,
- usklađivanje odluka i akata tijela SPH s odredbama Statuta,
- usklađivanje Statuta s odlukama i statutima udruga u koje je SPH uključen, - obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz Statuta.

 

3) Član Odbora za Statut ne može biti član bilo kojeg drugog tijela SPH.

 

Izvršni odbor

Članak 26.

1) Izvršni odbor je operativno tijelo kojega čine dužnosnici SPH izabrani ili imenovani, a koji dužnost obavljaju volonterski, profesionalno ili uz volontersku naknadu, te zaposleni u SPH.

2) Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi Glavni tajnik ili osoba koju on ovlasti.

3) Izvršni odbor raspravlja, priprema i donosi materijale i prijedlog odluka za Središnji odbor, te raspravlja i utvrđuje način izvođenja poslova i ostvarenje zadataka predviđenih odlukama tijela SPH .

4) Na sjednice Izvršnog odbora mogu se pozivati i drugi članovi SPH ili zaposlenici ili stručnjaci za koje Glavni tajnik procijeni da bi mogli doprinijeti kvalitetnom sagledavanju problema i dobrim odlukama. Prijedlog Glavnom tajniku može dati bilo koji član Izvršnog odbora i/ili član SPH.

 

Odbor za radne odnose

Članak 27.

1) Ima 5 članova od kojih je jedan Glavni tajnik, a predlaže ih i bira Središnji odbor. Središnji odbor može odrediti i zamjenske članove Odbora za radne odnose do najviše 5 (pet).

2) Radom Odbora za radne odnose predsjedava Glavni tajnik ili osoba koju Odbor odredi.

3) Odbor za radne odnose raspisuje natječaj za radna mjesta u SPH na temelju odluke Središnjeg odbora i provodi izbor među kandidatima.

4) O žalbi na odluku Odbora za radne odnose odluku donosi Središnji odbor.

 

Podružnica SPH

Članak 28.

1) Podružnica SPH (dalje u tekstu Podružnica) jedan je od načina organiziranja članova SPH. Podružnica se osniva sukladno odluci Središnjeg odbora u kompanijama, drtuštvima i na području grada ili regije.

2) Podružnice SPH čine svi članovi SPH zaposleni u nekoj kompaniji ili društvu, odnosno članovi SPH na području grada ili regije.

3) Članovi SPH u Podružnici biraju Povjerenika. Unutar Podružnice može se birati više Povjerenika, što ovisi o potrebama članstva. Kada je unutar Podružnice izabrano dva ili više Povjerenika, oni biraju Povjerenika-koordinatora.

4) Povjerenik-koordinator i Povjerenici u Podružnici koja je tako organizirana, čine Povjereništvo Podružnice. Povjereništvo Podružnice donosi odluke vezane za način provedbe zadataka unutar Podružnice, kao i prijedloge što efikasnijeg djelovanja SPH unutar Podružnice.

5) U slučaju kada Povjerenik-koordinator prestane obavljati dužnost, Povjerenik- koordinator određuje se izborom među članovima Povjereništva Podružnice. Sjednicu saziva Povjerenik koji pokriva najveći broj članova SPH i to najkasnije u roku od 8 dana od dana saznanja o prestanku obavljanja dužnosti.

6) Podružnice koje imaju više od 100 (sto) članova mogu se organizirati tako da Skupštinu Podružnice čine delegati izabrani na regionalnom principu uz punu primjenu obveza sadržanih u Članka 18. ovoga Statuta. Odluku o organiziranju Skupštine na delegatskom principu donosi Središnji odbor na prijedlog Povjereništva Podružnice. 

7) Redovna skupština Podružnice održava se najmanje jednom godišnje, a izborna u godini Kongresa. Redovnu i izbornu skupštinu Podružnice saziva Povjerenik- koordinator, odnosno Povjerenik ili Voditelj ureda uz suglasnost Središnjeg odbora. Skupština valjano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje 10% (deset posto) članova Podružnice.

8) Kada je Podružnica podijeljena na organizacijske jedinice koje vode povjerenici, onda se mogu organizirati redovne i izborne skupštine po organizacijskim jedinicama. Takve skupštine valjano odlučuju ako ima je nazočno najmanje 10% (deset posto) članova SPH koji pripadaju toj organizacijskoj jedinici. Skupštine imaju isti dnevni red, a rezultati glasovanja se zbrajaju, kako bi se dobio konačni rezultat glasovanja.

9) Izvanrednu skupštinu saziva Povjerenik-koordinator, odnosno Povjerenik, uz potpis 10% (deset posto) članova Podružnice, a može i Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika.

10) Dnevni red izvanredne skupštine donosi sazivač. Ako je Podružnica podijeljena na više organizacijskih jedinica tada se organizira više izvanrednih skupština za redom s istim dnevnim redom koji donosi sazivač. Rezultati glasovanja se zbrajaju i tako se dobije konačni rezultat glasovanja.

11) Zapisnik/ci sa skupštine dostavlja/ju se Glavnom tajniku u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja skupštine. Na prvoj slijedećoj sjednici Središnjeg odbora koja se održava nakon navedene izvanredne skupštine Podružnice, u prijedlogu dnevnog reda Središnjeg odbora mora se nalaziti zapisnik s izvanredne skupštine Podružnice.

 

Povjerenik Podružnice SPH

Članak 29.

1) Članovi SPH u Podružnici biraju Povjerenika Podružnice (dalje u tekstu Povjerenik) koji u izravnoj vezi s Glavnim tajnikom, radi na ostvarenju programa SPH.

2) Povjerenik se bira glasovanjem između više kandidata, na izbornoj skupštini Podružnice, koja se održava prema odluci Središnjeg odbora ili na prijedlog članova SPH iz te Podružnice. Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Radi ostvarenja ovog uvjeta moguće je glasovanje u dva kruga. U slijedećem krugu ostaju ona dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova neovisno o postotku u odnosu na broj članova podružnice.

3) Mandat Povjerenika traje 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora. Povjerenik radi volonterski ili profesionalno, što ovisi o broju i potrebama članstva u Podružnici, a na osnovi odluke Središnjeg odbora.

4) Povjerenik radi na svim zadacima i aktivnostima proizišlim iz programa rada SPH. Povjerenik je dužan organizirati sastanke i skupove s članovima SPH.
Povjerenik je dužan u svom radu stalno surađivati s predstavnikom SPH u Uredima SPH, a koji su dužni o svim prijedlozima i zahtjevima članova izvještavati Središnji odbor i Glavnog tajnika, koji će o tome donijeti odgovarajuće odluke.

 

V. Sekcije SPH

Članak 30.

1) Radi izražavanja posebnih interesa svojih članova ili svojih umirovljenih članova SPH će organizirati Sekcije.

2) Sekcije se organiziraju odlukom Središnjeg odbora. Organizirane sekcije imaju pravo na zastupljenost unutar Tijela SPH. Svaka od organiziranih sekcija ima pravo na jednog delegata na redovnom Kongresu ili izvanrednom Kongresu, neovisno o broju delegata izabranih na osnovu ovog Statuta, kao i na jednog člana u Središnjem odboru.

3) Sekcije SPH rade po Pravilniku o radu sekcije koji donosi Središnji odbor SPH.

 

VI. Teritorijalni ustroj SPH

Članak 31.

1) SPH osniva Urede, radi djelotvornijeg pružanja usluga i zaštite prava svojih članova te promidžbe SPH.

 

Središnji ured SPH

Članak 32.

1) Središnji ured SPH smješten je na adresi: Fiorello La Guardia 13., 51000 Rijeka, Hrvatska.

2) Iz Središnjeg ureda SPH usklađuje se cjelokupna aktivnost SPH.

3) U Središnjem uredu SPH pohranjena je cjelokupna evidencija članstva SPH.

4) Središnji odbor SPH određuje način pohranjivanja podataka i njihovo korištenje.

5) Elektronska datoteka s podacima o članstvu mora biti posebno zaštićena od neovlaštenog pristupa.

6) Evidencija članstva (pristupnice) se mora posebno zaštititi od neovlaštenog pristupa.

7) SPH ne smije davati nikome na uporabu osobne podatke članova (adrese, telefone) bez pristanka člana SPH.

 

Ured SPH

Članak 33.

1) Središnji odbor osniva i zatvara urede SPH i određuje područje njihova rada i način financiranja.

2) Poslove u Uredu SPH vodi Voditelj ureda, koji dužnost obavlja profesionalno ili volonterski s mandatom od 5 (pet) godina i mogućnošću ponovnog imenovanja.

3) Voditelj ureda može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.

4) Iz Ureda SPH:

- koordinira se rad Povjerenika i/ili Povjerenika-koordinatora i

- daje se pomoć i daju obavijesti članovima.

 

Tajništvo SPH

Članak 34.

1) Kongres donosi odluku o osnivanju Tajništva SPH i Pravilnik o poslovima Tajništva SPH. Voditelje poslova određuje Središnji odbor i/ili Glavni tajnik na osnovu Pravilnika o poslovima tajništva SPH.

2) U vrijeme između dva kongresa odluku o proširenju poslova Tajništva SPH donosi Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika i/ili Izvršnog odbora.

 

VII. Financiranje SPH

Članak 35.

1) Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti SPH.

2) Visinu članarine određuje Kongres za razdoblje između dvaju kongresa. Iznimno Središnji odbor može donijeti privremenu odluku o promjeni visine i/ili načina plaćanja članarine.

3) Pristupanjem u SPH član se obvezuje da će redovito plaćati članarinu i tako ostvarivati svoja sindikalna prava. Za svakog člana pojedinačno vodi se evidencija o plaćanju članarine.

4) Član uplaćuje članarinu mjesečno ili godišnje. Mjesečna članarina je za protekli mjesec, a godišnja se uplaćuje za godinu unaprijed.

 

Članak 36.

1) Osim prihoda od članarine, SPH može ostvarivati i druge prihode od imovine, poduzetničkih djelatnosti i drugih djelatnosti. SPH ima pravo na vlastitu odgovornost uzimati, davati predujam ili posuđivati novac s jamstvom ili bez njega, stjecati, izdavati ili raspolagati interesom u nekretninama ili osobnoj imovini ili raspolagati ulozima bilo kakve vrste.

2) SPH može na principu dioničarstva ili uloga, koji ne mogu biti veći od 50 % (pedeset posto) ukupnog prihoda prethodne financijske godine, sudjelovati u osnivanju i upravljanju, te u raspodjeli dobiti društva ili društava.

3) Odluku o visini uloga donovi Središnji odbor i/ili Glavni tajnik.

 

Članak 37.

1) Sindikalnim sredstvima, SPH mora raspolagati kao dobar poduzetnik i gospodar.

 

VIII. Financijski nadzor

Članak 38.

1) Nadzorni odbor neposredno ili putem organa financijske kontrole nadzire i razmatra ostvarivanje utvrđene financijske politike, te predlaže mjere za njeno poboljšanje.

2) Financijsko poslovanje SPH obavlja se sukladno zakonima i drugim propisima u Republici Hrvatskoj

Članak 39.

1) Bar jednom u godini Uredi SPH podnose Središnjem odboru izvješće o korištenju financijskih sredstava.

 

IX. Javnost rada

Članak 40.

1) Rad SPH je javan.

2) Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu SPH putem glasila SPH, pisanim izvješćima o radu i sredstvima javnog priopćavanja.

 

 

X. Raspuštanje SPH

Članak 41.

1) Odluku o raspuštanju SPH donosi Kongres i to nakon što je zahtjev o tome uvršten u dnevni red prema odredbama ovoga Statuta.

2) Zahtjev za raspuštanje SPH daje se na glasovanje članstvu, a da bi bio usvojen mora dobiti potporu najmanje 3/4 zastupljenog članstva koje plaća članarinu.

 

Članak 42.

1) U zahtjevu za raspuštanje SPH mora se predložiti kako će se raspodijeliti novac i imovina SPH, te kako će se ispuniti obveze SPH prema imenovanim i izabranim osobama i radnicima na radu u SPH.

 

XI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 43.

1) Dosadašnje organizacije i rad SPH moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta do 30. kolovoza 2017. godine.

2) Izmjene i dopune Statuta SPH stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se istog dana.

Članak 44.

1)  Odredbe ovoga statuta tumači Odbor za Statut.

Članak 45.

1) Danom donošenja ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Sindikata pomoraca Hrvatske iz 2012. godine.

 

U Šibeniku, 19. svibnja 2017.

 

Glavni tajnik

NEVEN MELVAN

 

 

POVEZNICA ZA PREUZIMANJE DOKUMENTA: Statut SPH