Na sedmom Kongresu Sindikata pomoraca Hrvatske održanom u Dubrovniku, u razdoblju od 27. do 29. travnja 2022. godine prihvaćene su izmjene i dopune Statuta donesenog na šestom Kongresu Sindikata pomoraca Hrvatske u Šibeniku 2017. godine, te Statut sada glasi:

 

 

I. Temeljne odredbe

 

Članak 1.

 

1)    Ovim se Statutom utvrđuju organizacija, ciljevi i način djelovanja te područja rada i djelovanja Sindikata pomoraca Hrvatske (u daljnjem tekstu: SPH).

 

2)    SPH je osnovan kao slobodna, strukovna, nezavisna, samostalna i dobrovoljna organizacija hrvatskih pomoraca i brodaraca, te radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

 

3)    Riječi u muškom rodu odnose se na riječi u ženskom rodu, i obrnuto.

 

4)    Rad SPH je javan.

 

 

Članak 2.

 

1)    Naziv sindikata je: Sindikat pomoraca Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Fiorello La Guardia 13. Skraćeni naziv sindikata je: SPH.

 

2)    SPH je pravna osoba i djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

 

3)    U pravnom prometu SPH upotrebljava na engleskom jeziku naziv: Seafarers' Union of Croatia (skraćeno: SUC), koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

 

 

Članak 3.

 

1)    SPH ima svoj znak, pečat i zastavu.

 

2)    Znak SPH je stilizacija slova S u nijansama plave boje i brodskog kormila u boji zlata koje okružuje tekst -SINDIKAT POMORACA HRVATSKE- u crvenoj i -1990- u plavoj boji, a sve je uokvireno brodskim konopom u boji zlata.

 

3)    Pečat SPH je okrugao, promjera 3 cm i sadrži znak SPH. Uredi SPH mogu imati pečate SPH s rimskim brojevima koji se nalaze na dnu znaka SPH i koje koriste ovlaštene osobe.

 

4)    U međunarodnom prometu koristi se pečat SPH koji je okrugao, promjera 3 cm i sadrži znak SPH s nazivom na engleskom jeziku.

 

5)    Zastava SPH sastoji se od tri boje: svijetloplava, bijela i plava sa znakom SPH u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su valovite i položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: svijetloplava, bijela, plava. Znak SPH je smješten okomito u sredinu zastave, pokriva bijelu boju i zalazi do ¼ svijetloplave i plave boje. Središnja točka znaka SPH poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

 

 

II. Ciljevi i način rada

 

Članak 4.

 

1)    SPH je osnovan u cilju zaštite i promicanja prava te unaprjeđenja socijalnog i društvenog položaja hrvatskih pomoraca i brodaraca te radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

 

2)    Cilj SPH je njegovanje svijetle stoljetne tradicije hrvatskih pomoraca i brodaraca na morima, oceanima i plovnim vodenim putovima diljem svijeta.

 

3)    SPH zagovara demokraciju i slobodu, a suprotstavlja se svakom obliku diskriminacije, poticanja na diskriminaciju te uznemiravanja.

 

 

Članak 5.

 

1)     U svom radu SPH će se pridržavati načela slobodnog svjetskog sindikalnog pokreta, te posebnih ciljeva i ideala Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation -  ILO) navedenih u Filadelfijskoj deklaraciji iz 1944. godine.

 

2)     SPH će se pridržavati politike Međunarodne federacije transportnih radnika (International Transport Workers' Federation - ITF) i Europske federacije transportnih radnika (European Transport Workers' Federation - ETF), te će se zalagati za jačanje solidarnosti među pomorcima, brodarcima i ostalim transportnim radnicima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

 

Članak 6.

 

1)    U interesu svojih članova SPH će:

 

-       Poticati Hrvatski sabor na potvrđivanje i davanje svog pristanka na međunarodne ugovore (konvencije) i prihvaćanje preporuka ILO-a, te voditi brigu o njihovoj primjeni. To se posebno odnosi na ILO Konvenciju 87 o slobodi i zaštiti slobode udruživanja, ILO Konvenciju 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, ILO Konvenciju 111 o zabrani diskriminacije, Konvenciju o radu pomoraca, 2006., te na ostale konvencije i preporuke ILO-a,

-       Poticati Hrvatski sabor na potvrđivanje i davanje svog pristanka na međunarodne ugovore (konvencije) Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organisation - IMO) koje se odnose na pomorce, brodarce i ostale radnike čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu, te voditi brigu o njihovoj primjeni,

-       Zalagati se za izradu i prihvaćanje radno-socijalnih zakona u Republici Hrvatskoj koji su u interesu hrvatskih pomoraca, brodaraca i ostalih radnika u pomorskoj djelatnosti i drugim transportnim djelatnostima,

-       Pregovarati s predstavnicima poslodavaca/kompanija i sklapati kolektivne ugovore radi postizanja što povoljnijih uvjeta i standarda rada pomoraca, brodaraca i ostalih radnika u pomorskoj industriji,

-       Nadzirati primjenu kolektivnih ugovora,

-       Zalagati se za primjenu učinkovite aktivne politike zapošljavanja,

-       Zalagati se za povoljniji socijalni položaj i brinuti o provođenju mjera zaštite na radu, te o osiguranju ostalih prava radnika,

-       Zastupati i štititi interese radnika u nacionalnoj i međunarodnoj socijalnoj i zdravstvenoj politici, uključujući i zaštitu čovjekova okoliša,

-       Uspostavljati, održavati i unaprjeđivati odnose sa sindikalnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu, i

-       Poduzimati ostale potrebne aktivnosti radi unaprjeđenja položaja i zaštite svojih članova.

 

2)    SPH će, u interesu svojega članstva, ciljeve ostvariti korištenjem svih oblika industrijskih akcija te pravnih postupaka u skladu sa Statutom SPH.

 

 

III. Članstvo – prava i obveze

 

Članak 7.

 

1)    Pomorci, brodarci i ostali radnici čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu učlanjuju se u SPH ispunjavanjem pristupnice (elektronski ili u pisanom obliku) te uplatom članarine.

 

2)    Pristupnica obvezno sadrži: osobno ime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu, datum rođenja i datum pristupanja sindikatu.

 

3)    Učlanjenjem u SPH član prihvaća Statut i program djelovanja SPH, ovlašćujući predstavnike SPH da u njegovo ime pregovaraju i sklapaju kolektivne ugovore.

 

4)    Član se obvezuje sudjelovati u organiziranim akcijama SPH te odgovorno obavljati izborne dužnosti u tijelima SPH i drugim tijelima u kojima se zastupaju interesi članova SPH.

 

5)    Članska iskaznica vlasništvo je SPH.

 

6)    Prilikom korištenja usluga i prava na osnovi članstva, član je obvezan predočiti valjanu člansku iskaznicu.

 

7)    Članom SPH može postati svaki pomorac i brodarac, bez obzira na državljanstvo, ako koristi ili želi koristiti SPH kolektivni ugovor, odnosno ITF priznati kolektivni ugovor.

 

8)    Članom SPH smatraju se pomorci, brodarci i ostali radnici koji su zaposleni u kompanijama s kojima SPH ima ugovorni odnos, ako je članarina uplaćena i pod uvjetom da ispune pristupnicu, a sve sukladno sporazumu između SPH i kompanije.

 

 

Članak 8.

 

1)    Pristupanjem u SPH član se obvezuje redovito plaćati članarinu i tako ostvarivati svoja sindikalna prava. Za svakog se člana pojedinačno vodi evidencija o plaćanju članarine.

 

2)    Visinu članarine određuje Kongres. Između dva Kongresa, Središnji odbor može donijeti privremenu odluku o promjeni visine i/ili načina plaćanja članarine.

 

3)    Član uplaćuje članarinu mjesečno ili godišnje. Mjesečna članarina uplaćuje se za protekli mjesec, a godišnja članarina se uplaćuje za godinu unaprijed.

 

 

Članak 9.

 

1)    Osoba ovlaštena od poslodavca da pregovara o pravima radnika, koja je bila članom SPH prije dobivanja ovlaštenja ili želi postati članom SPH, može biti članom SPH, ali su prava u stanju mirovanja. Odluka o mirovanju se ne donosi posebnim aktom, već je izravna posljedica ovlaštenja i stupa na snagu danom dobivanja ovlaštenja, a prestaje danom gubitka ovlaštenja.

 

 

Članak 10.

 

1)    Članstvo u SPH ne prestaje odlaskom društva u stečaj ili likvidaciju te odlaskom člana u mirovinu. Član zadržava isti status još godinu dana bez obveze plaćanja članarine. Navedeni član može i nakon godine dana ostati član SPH ukoliko nastavi plaćati članarinu u iznosu koji odredi Kongres ili Središnji odbor.

 

 

Članak 11.

 

1)    Članstvo u SPH prestaje:

 

-       Dobrovoljnim istupanjem člana uz pisanu izjavu i podmirenje svih obveza, uključujući i obveze koje je u njegovo ime, a prema njegovoj suglasnosti preuzeo SPH,

-       Neopravdanim neplaćanjem članarine duže od 12 mjeseci,

-       Odbijanjem sudjelovanja u štrajku, ako je odluka o štrajku donesena većinom glasova članova SPH, a ne postoje opravdani razlozi koji bi priječili člana SPH da pristupi štrajku, i

-       Isključenjem zbog djelovanja koja su u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, politikom i programom SPH.

 

2)    U slučaju prestanka članstva iz stavka 1. ovog članka, član je obvezan, bez odgode, vratiti člansku iskaznicu.

 

3)    Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor SPH. Protiv takve odluke član se ima pravo žaliti pisanim putem Središnjem odboru SPH u roku propisanom tom odlukom.

 

 

Članak 12.

 

1)    SPH ustanovljuje počasno članstvo.

 

2)    Počasnog člana SPH proglašava Kongres SPH na prijedlog Središnjeg odbora.

 

3)    Počasnim članom SPH mogu postati pojedinci koji su svojim radom i ugledom pridonijeli poboljšanju životnih i radnih uvjeta članova SPH.

 

4)    Počasni član dobiva posebnu člansku iskaznicu u trajno vlasništvo, bez obveze plaćanja sindikalne članarine.

 

5)    Počasnim članom ne može postati osoba koja profesionalno radi u SPH ili dobiva naknadu za usluge napravljene SPH ili njegovim članovima.

 

 

Članak 13.

 

1)    Prava člana SPH:

 

-       Pravo na pravno savjetovanje vezano za ugovor o radu i/ili primjenjiv SPH/ITF kolektivni ugovor,

-       Pravo na pravnu pomoć i zastupanje u sporovima proizašlima iz radnog odnosa člana, sukladno odluci tijela SPH,

-       Pravo na korištenje fondova SPH, sukladno odluci tijela SPH,

-       Pravo na osposobljavanje i obrazovanje koje organizira SPH,

-       Pravo na obavještavanje i informiranje,

-       Pravo na sudjelovanje u rekreacijsko - sportskim, kulturnim i drugim djelatnostima koje organizira SPH,

-       Pravo na sudjelovanje u određivanju programskih ciljeva SPH sukladno Statutu,

-       Pravo birati i biti biran u tijela SPH sukladno Statutu,

-       Pravo na nagrade i priznanja što ih dodjeljuje SPH,

-       Pravo na korištenje pogodnosti ugovorenih od strane SPH, i

-       Druga prava ustanovljena aktima i odlukama tijela SPH.

 

2)    Član ostvaruje prava iz stavka 1. ovog članka za sve slučajeve i sporove nastale nakon učlanjenja u SPH, sukladno članku 7.  

 

 

Članak 14.

 

1)    U Središnjem uredu SPH pohranjena je cjelokupna evidencija članstva SPH.

 

2)    Elektronska datoteka s podacima o članstvu mora biti posebno zaštićena od neovlaštenog pristupa.

 

3)    Evidencija članstva (pristupnice) se mora posebno zaštititi od neovlaštenog pristupa.

 

4)    SPH ne smije davati nikome na uporabu osobne podatke članova (adrese, telefone) bez pristanka člana SPH.

 

 

IV. Unutarnji ustroj SPH

 

Članak 15.

 

1)    Tijela SPH su:

 

-       Kongres,

-       Središnji odbor,

-       Glavni tajnik,

-       Nadzorni odbor,

-       Odbor za statut, i

-       Izvršni odbor.

 

 

Kongres

 

Članak 16.

 

1)    Kongres je najviše tijelo SPH.

 

2)    Redovni Kongres održava se svakih 5 (pet) godina.

 

3)    Odluku o vremenu i mjestu održavanja Kongresa te o broju delegata i načinu njihova izbora donosi Središnji odbor, najkasnije 3 (tri) mjeseca prije održavanja Kongresa.

 

4)    Odluku o roku za raspravu oko prijedloga izmjena i dopuna Statuta i dokumenata za Kongres donijeti će Središnji odbor, a isti ne može biti kraći od 2 (dva) mjeseca prije održavanja Kongresa. Prijedlozi o kojima je raspravljao Središnji odbor i usuglasio ih, moraju biti dovršeni najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Kongresa.

 

5)    Sastav Kongresa donekle oslikava raspoređenost članstva SPH prema mjestu prebivališta, prema kompanijama u kojima su zaposleni, prema kategorijama plovidbe brodova i kvalifikacijskoj, dobnoj i spolnoj strukturi članstva.

 

6)    Kongres se u pravilu sastaje na plenarnoj sjednici. Iznimno, Središnji odbor može donijeti odluku o održavanju Kongresa putem informacijsko-komunikacijske tehnologije kada je to potrebno radi izvanrednih okolnosti te zaštite sigurnosti i zdravlja delegata i gostiju.

 

 

Članak 17.

 

1)    Dnevni red redovnog Kongresa mora uključiti:

 

-       Izvješće o radu tijela SPH za vrijeme između dva redovna kongresa, uključujući i financijsko izvješće,

-       Plan rada, i

-       Izbore.

 

2)    Kongres je ovlašten:

 

-       Odrediti i provoditi izbor radnih tijela,

-       Donijeti poslovnik o svom radu,

-       Verificirati mandat delegata,

-       Donijeti odluku o načinu provođenja izbora,

-       Odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta i usvojiti Statut,

-       Odlučivati o prijedlozima aktivnosti SPH,

-       Razmatrati izvješće o radu tijela SPH i rezultate djelovanja SPH,

-       Razmatrati i ocjenjivati financijsko izvješće,

-       Odrediti program djelovanja SPH,

-       Donijeti odluku o sjedištu Središnjeg ureda,

-       Birati članove Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Odbora za Statut,

-       Birati Glavnog tajnika,

-       Razmatrati odluke Središnjeg odbora donesene između dva Kongresa o udruživanju ili razdruživanju s drugim sindikatima i udrugama sindikata više razine,

-       Odlučivati o udruživanju ili razdruživanju s drugim sindikatima i udrugama,

-       Donijeti odluku o raspuštanju SPH,

-       Donijeti odluku o visini članarine, i

-       Dodijeliti počasno članstvo na prijedlog Središnjeg odbora.

 

 

Članak 18.

 

1)    Za rad Kongresa potrebna je nazočnost 2/3 izabranih delegata, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni više od 50% (pedeset posto) prisutnih delegata.

 

 

Članak 19.

 

1)    Izvanredni Kongres održava se na temelju odluke Središnjeg odbora.

 

2)    Prijedlog Središnjem odboru mogu podnijeti:

 

-       Članovi SPH koji čine najmanje 1/3 od ukupnog broja članova SPH, i koji su redovito plaćali članarinu do trenutka podnošenja prijedloga, i

-       Nadzorni odbor i Odbor za Statut, ako imaju valjane dokaze da se u SPH povrjeđuju statutarne norme ili se poslovanje obavlja suprotno zakonskim propisima.

 

3)    Odluku o vremenu i mjestu, broju delegata i načinu njihova izbora donosi Središnji odbor, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od podnošenja prijedloga.

 

4)    O dnevnom redu Izvanrednog kongresa odlučuje Središnji odbor.

 

 

Središnji odbor

 

Članak 20.

 

1)    Središnji odbor radi u razdoblju između dva Kongresa.

 

2)    Središnji odbor sastoji se od 38 (trideset i osam) članova biranih na Kongresu, jednog izabranog predstavnika Sekcije mladih, jednog izabranog predstavnika Sekcije žena i Glavnog tajnika.

 

3)    Članovi Središnjeg odbora ne mogu biti dužnosnici izabrani, imenovani i/ili zaposleni u SPH koji od SPH primaju redovitu naknadu za svoj rad, osim Glavnog tajnika i, u slučaju njegova odsustva, pomoćnika Glavnog tajnika.

 

4)    Sastav Središnjeg odbora donekle oslikava raspoređenost članstva SPH prema mjestu prebivališta, prema kompanijama u kojima su zaposleni, prema kategorijama plovidbe brodova i kvalifikacijskoj, dobnoj i spolnoj strukturi članstva.

 

5)    Članovi Središnjeg odbora biraju se na Kongresu, među kandidatima koje predlažu podružnice SPH, skupovi članova na teritoriju i po prijedlogu Središnjeg odbora.

 

6)    Članovi Središnjeg odbora biraju se na razdoblje između dva Kongresa i mogu biti ponovno birani.

 

 

Članak 21.

 

1)    Članovi Središnjeg odbora biraju Predsjedavatelja i njegova dva zamjenika (prvi i drugi).

 

2)    Svaki nazočni član Središnjeg odbora prilikom glasovanja ima pravo na jedan glas.

 

3)    Glasovanje je u pravilu javno.

 

4)    O tajnom glasovanju odluku donosi Središnji odbor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a na obrazloženi prijedlog bilo kojeg člana Središnjeg odbora.

 

5)    Središnji odbor može raditi i valjano odlučivati ako mu prisustvuje više od 25% članova, a odluke se donose 2/3 većinom nazočnih članova.

 

6)    Na sjednice Središnjeg odbora se pozivaju predstavnici podružnica s preko 100 (sto) članova, koji imaju sva prava člana Središnjeg odbora osim prava glasa.

 

7)    Nazočnost člana Središnjeg odbora može biti osigurana pisanom, video ili telefonskom vezom. Glasovanje člana nazočnog telefonskom vezom, potvrđuje se pisanim putem.

 

8)    U iznimnim slučajevima sjednica Središnjeg odbora može se, po odluci Glavnog tajnika, održati putem informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

 

Članak 22.

 

1)    Središnji odbor sastaje se neposredno pred Kongres, neposredno nakon Kongresa, te najmanje dva puta godišnje.

 

 

Članak 23.

 

1)    Dnevni red redovne sjednice Središnjeg odbora mora uključivati:

 

-       Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice Središnjeg odbora,

-       Izvješće o izvršenju zaključaka s prethodne sjednice Središnjeg odbora,

-       Izvješće o radu ili plan rada SPH,

-       Financijsko izvješće ili financijski plan,  i

-       Informiranje članstva SPH.

 

2)    Središnji odbor je ovlašten:

 

-       Donositi Poslovnik o radu Središnjeg odbora,

-       Donositi pravilnike i druge potrebne akte za rad SPH,

-       Utvrđivati prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta,

-       Utvrđivati i usvajati plan rada i godišnja izvješća SPH,

-       Usvajati financijski plan i godišnje financijsko izvješće,

-       Na prijedlog Predsjedavatelja ili Glavnog tajnika, donositi odluku o stalnoj zamjeni člana Središnjeg odbora,

-       Prema prijedlogu Glavnog tajnika, brinuti se o sindikalnoj imovini i odlučivati o kreditnim zaduženjima SPH,

-       Birati članove Odbora za radne odnose čiji je član i Glavni tajnik,

-       Donositi odluku o pripremi i sazivanju Kongresa, te utvrditi kandidacijske liste za sva tijela SPH,

-       Donositi odluku o organiziranju sekcija SPH,

-       Razmatrati prijedloge nacionalnih kolektivnih ugovora,

-       Donositi odluke o plaćama i drugim primanjima osoba u radnom odnosu u  SPH,

-       Donositi odluku o održavanju izvanrednog Kongresa i prijedlog dnevnog reda tog Kongresa, sukladno članku 19. ovog Statuta,

-       Donositi odluku o udruživanju i razdruživanju između dva kongresa s drugim sindikatima i sindikalnim udrugama više razine na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

-       Donositi odluku o osnivanju i zatvaranju ureda SPH,

-       Donositi privremenu odluku o visini članarina,

-       Na prijedlog Glavnog tajnika imenovati i razrješavati dužnosti Pomoćnike glavnog tajnika,

-       Donositi odluku o pokretanju općeg štrajka i razmatrati odluke o štrajku donesene na razini Podružnice i/ili broda,

-       Donositi odluku o obliku, veličini i sadržaju članske iskaznice,

-       Dodjeljivati priznanja zaslužnim članovima SPH, i

-       Predlagati Kongresu počasne članove SPH.

 

 

Glavni tajnik

 

Članak 24.

 

1)    Glavnog tajnika bira Kongres.

 

2)    Glavni tajnik je po dužnosti član Središnjeg odbora.

 

3)    Glavni tajnik se bira na razdoblje između dva kongresa, dužnost obavlja profesionalno, a za svoj rad odgovara Kongresu SPH.

 

4)    Ukoliko Glavni tajnik iz bilo kojeg razloga trajno prestane obavljati svoju dužnost u vremenu između dva kongresa, sve njegove ovlasti prenose se na Pomoćnika Glavnog tajnika. Ukoliko ima više Pomoćnika, ovlasti se prenose na Pomoćnika Glavnog tajnika kojega predlaže Izvršni odbor, a potvrđuje Središnji odbor u roku ne dužem od 60 dana. Odluka se donosi tajnim glasovanjem i potrebna je većina glasova članova Središnjeg odbora.

 

5)    Glavni tajnik može biti biran u više mandata.

 

 

Članak 25.

 

1)    Ovlaštenja i odgovornosti Glavnog tajnika su:

 

-       Predstavlja i zastupa SPH u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-       Odgovoran je Kongresu za ostvarenje programa rada,

-       Odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka Kongresa, Središnjeg odbora, te za dužnosti za koje je ovlašten Statutom,

-       Saziva sjednice te predlaže materijale i odluke Središnjem odboru, i

-       Odlučuje o sredstvima SPH u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

 

 

Nadzorni odbor

 

Članak 26.

 

1)    Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana i najmanje jednog zamjenskog člana koje bira Kongres. Članovi između sebe biraju predsjednika.

 

2)    Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela SPH.

 

3)    Nadzorni odbor ima pravo i obvezu provesti kontrolu nad financijskim poslovanjem SPH, te poduzimati odgovarajuće mjere.

 

4)    Nadzorni odbor postupa prema odredbama pravilnika SPH koji uređuje financijsko poslovanje.

 

5)    Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Kongresu.

 

6)    Predsjednik Nadzornog odbora prisustvuje sjednicama Središnjeg odbora kada se raspravlja o financijskom izvješću.

 


Odbor za Statut

 

Članak 27.

 

1)    Odbor za Statut ima (3) tri člana i najmanje jednog zamjenskog člana koje bira Kongres. Članovi između sebe biraju predsjednika.

 

2)    Odbor za Statut ovlašten je za:

 

-       Tumačenje odredaba ovog Statuta,

-       Usklađivanje odluka i akata tijela SPH s odredbama Statuta,

-       Usklađivanje Statuta s odlukama i statutima udruga u koje je SPH uključen, i

-       Obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz Statuta.

 

3)    Član Odbora za Statut ne može biti član bilo kojeg drugog tijela SPH.

 

 

Izvršni odbor

 

Članak 28.

 

1)    Izvršni odbor je operativno tijelo koje obavlja redovne poslove potrebne za funkcioniranje SPH.

 

2)    Izvršni odbor čine Glavni tajnik, Predsjedavajući Središnjeg odbora i zaposlenici SPH.

 

3)    Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi Glavni tajnik ili osoba koju on ovlasti.

 

4)    Izvršni odbor raspravlja o načinu izvođenja poslova i ostvarenja zadataka predviđenih odlukama tijela SPH te priprema materijale za Središnji odbor, prema nalogu Glavnog tajnika.

 

5)    Na sjednice Izvršnog odbora mogu se pozivati i drugi članovi SPH ili stručnjaci za koje Glavni tajnik procijeni da bi mogli doprinijeti radu Izvršnog odbora.

 

 

Odbor za radne odnose

 

Članak 29.

 

1)    Odbor za radne odnose ima 5 (pet) članova od kojih je jedan Glavni tajnik, a predlaže ih i bira Središnji odbor.

 

2)    Radom Odbora za radne odnose predsjedava Glavni tajnik.

 

3)    Odbor za radne odnose donosi odluku o zapošljavanju u SPH, na obrazloženi prijedlog Glavnog tajnika ili Središnjeg odbora.

 

4)    Odbor za radne odnose može, po potrebi, raspisati natječaj za radna mjesta u SPH na temelju prijedloga Glavnog tajnika ili odluke Središnjeg odbora i provesti izbor među kandidatima.

 

5)    O žalbi na odluku Odbora za radne odnose odluku donosi Središnji odbor.

 

 

Podružnica SPH

 

Članak 30.

 

1)    Podružnica SPH (dalje u tekstu Podružnica) se osniva temeljem prijedloga članova SPH u nekoj kompaniji ili trgovačkom društvu koji se podnosi Glavnom tajniku.

 

2)    Podružnicu čine svi članovi SPH zaposleni u toj kompaniji ili društvu.

 

3)    Članovi SPH u Podružnici biraju jednog ili više Povjerenika na izbornoj skupštini ili izvanrednoj skupštini, što ovisi o potrebama članstva. Povjerenik ili Povjerenici se biraju većinom glasova prisutnih članova. Kada je unutar Podružnice izabrano dva ili više Povjerenika, oni biraju Povjerenika-koordinatora i zajedno čine Povjereništvo Podružnice.

 

4)    Mandat povjerenika traje 5 (pet) godina.

 

5)    Povjerenik radi na svim zadacima i aktivnostima proizišlim iz programa rada SPH, dužan je organizirati sastanke i skupove s članovima SPH te je dužan u svom radu stalno surađivati s tijelima SPH.

 

6)    Redovna skupština Podružnice održava se u pravilu jednom godišnje ili po potrebi, a izborna skupština u godini Kongresa. Redovnu i izbornu skupštinu Podružnice saziva Povjerenik-koordinator, odnosno Povjerenik. Skupština valjano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje 10% (deset posto) članova Podružnice.

 

7)    Izvanrednu skupštinu saziva Povjerenik-koordinator, odnosno Povjerenik ili Glavni tajnik na zahtjev 25% (dvadesetipet posto) članova Podružnice.

 

8)    Dnevni red izvanredne skupštine donosi Glavni tajnik.

 

9)    Zapisnik sa skupštine dostavlja se Glavnom tajniku u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja skupštine.

 

10) Podružnica SPH koja okuplja više od 100 (sto) članova, ima pravo na jednog predstavnika u Središnjem odboru kojeg određuje Povjereništvo, sukladno odredbama ovog Statuta.

 

 

V. Sekcije SPH

 

Članak 31.

 

1)    Radi izražavanja posebnih interesa svojih članova SPH može organizirati sekcije.

 

2)    Sekcije se organiziraju odlukom Središnjeg odbora. Organizirane sekcije imaju pravo na zastupljenost unutar tijela SPH. Svaka od organiziranih sekcija ima pravo na jednog delegata na redovnom Kongresu ili izvanrednom Kongresu, neovisno o broju delegata izabranih na osnovu ovog Statuta, kao i na jednog člana u Središnjem odboru.

 

3)    Sekcije SPH rade po pravilniku o radu sekcije koji donosi Središnji odbor SPH.

 

 

VI. Teritorijalni ustroj SPH

 

Članak 32.

 

1)    SPH osniva urede radi djelotvornijeg pružanja usluga i zaštite prava svojih članova te promidžbe SPH.

 

2)    Središnji ured SPH smješten je na adresi: Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, Hrvatska.

 

3)    Iz Središnjeg ureda SPH usklađuje se cjelokupna aktivnost SPH.

 

4)    Središnji odbor osniva i zatvara urede SPH i određuje područje njihova rada.

 

 

VII. Financiranje SPH

 

Članak 33.
 

1)    Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti SPH.

 

2)    Osim prihoda od članarine, SPH može ostvarivati i druge prihode od imovine, poduzetničkih djelatnosti i drugih djelatnosti. SPH ima pravo na vlastitu odgovornost uzimati, davati predujam ili posuđivati novac s jamstvom ili bez njega, stjecati, izdavati ili raspolagati nekretninama ili osobnom imovinom ili raspolagati ulozima bilo kakve vrste.

 

3)    SPH može na principu dioničarstva ili uloga, koji ne mogu biti veći od 50 % (pedeset posto) ukupnog prihoda prethodne financijske godine, sudjelovati u osnivanju i upravljanju, te u raspodjeli dobiti društva ili društava.

 

4)    Odluku o visini uloga donosi Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika.

 

 

Članak 34.

 

1)    Sindikalnim sredstvima SPH je dužan raspolagati kao dobar poduzetnik i gospodar.

 

 

VIII. Financijski nadzor

 

Članak 35.

 

1)    Nadzorni odbor neposredno ili putem tijela financijske kontrole nadzire i razmatra ostvarivanje utvrđene financijske politike, te predlaže mjere za njeno poboljšanje.

 

2)    Financijsko poslovanje SPH obavlja se sukladno zakonima i drugim propisima u Republici Hrvatskoj.

 

 

Članak 36.

 

1)    Najmanje jednom godišnje Glavni tajnik podnosi Središnjem odboru izvješće o korištenju financijskih sredstava.

 

 

IX. Raspuštanje SPH

 

Članak 37.

 

1)    Odluku o raspuštanju SPH donosi Kongres i to nakon što je zahtjev za raspuštanje uvršten u dnevni red Kongresa sukladno odredbama ovoga Statuta.

 

2)    Zahtjev za raspuštanje SPH daje se na glasovanje članstvu, a da bi bio usvojen mora dobiti potporu najmanje 3/4 zastupljenog članstva koje plaća članarinu.

 

 

Članak 38.

 

1)    U zahtjevu za raspuštanje SPH mora se predložiti način raspodijele novca i imovine SPH, kao i način ispunjavanja obveza SPH prema imenovanim i izabranim osobama i radnicima u SPH.

 

 

X. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 39.

 

1)    Dosadašnja organizacija i rad SPH moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta do 31. kolovoza 2022. godine.

 

2)    Izmjene i dopune Statuta SPH stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se istog dana.

 

 

Članak 40.

 

1)    Odredbe ovoga statuta tumači Odbor za Statut.

 

 

Članak 41.

 

1)    Danom donošenja ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Sindikata pomoraca Hrvatske iz 2017. godine.

 

 

 

Dubrovnik, 27. – 29. travnja 2022. godine

 

 

Glavni tajnik

Neven Melvan