S T A T U T

SINDIKATA POMORACA HRVATSKE

  Malinska, 31. svibanj 2012.

 

S A D R Ž A J

 

I. TEMELJNE ODREDBE

II. CILJEVI I NAČIN RADA

III. ČLANSTVO - PRAVA I OBVEZE

IV. UNUTARNJI USTROJ SPH

TIJELA SPH

Kongres
Središnji odbor
Glavni tajnik
Nadzorni odbor
Odbor za Statut
Izvršni odbor
Odbor za radne odnose
Podružnica SPH

 

V. SEKCIJE SPH

VI. TERITORIJALNI USTROJ SPH

Središnji ured SPH

Ured SPH

Tajništvo SPH

VII. FINANCIRANJE SPH

VIII. FINANCIJSKI NADZOR

IX. JAVNOST RADA

X. RASPUŠTANJE SPH

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

   PRAVILNIK O POSLOVIMA TAJNIŠTVA

 

Odjel za međunarodne odnose

Odjel inspekcije i zaštita prava

Odjel za kolektivne ugovore i kolektivno pregovaranje

Odjel nacionalnih poslova

Odjel informiranja i promidžbe

Odjel za zapošljavanje pomoraca, brodaraca i radnika u pomorskoj djelatnosti i unutarnjoj plovidbi

Na Petom Kongresu Sindikata pomoraca Hrvatske održanom u Malinskoj, od 30. svibnja do 01. lipnja 2012.godine prihvaćene su izmjene i dopune Statuta donesenog  na Četvrtom kongresu Sindikata pomoraca u Cavtatu, te on sada glasi:

 

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

i) Ovim se Statutom utvrđuju organizacija, ciljevi i način djelovanja te područja rada i djelovanja Sindikata pomoraca Hrvatske ( u daljnjem tekstu: SPH).

ii) Riječ u muškom rodu odnosi se na riječ u ženskom rodu i obrnuto.

iii) SPH je osnovan kao slobodna, strukovna, nezavisna, samostalna i dobrovoljna organizacija hrvatskih pomoraca i brodaraca, te radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

Članak 2.

i) Naziv sindikata je: Sindikat pomoraca Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 4. Skraćeni je naziv: SPH.

ii) SPH je pravna osoba i djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

iii) U pravnom prometu SPH upotrebljava na engleskom jeziku naziv: Seafarers' Union of Croatia (skraćeno: SUC), koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

Članak 3.

i) SPH ima svoj znak,  pečat i zastavu.

ii) Znak SPH je stilizacija slova S u nijansama plave boje i brodskog kormila u boji zlata koje okružuje tekst - SINDIKAT POMORACA HRVATSKE - u crvenoj i -1990- u plavoj boji, a sve je uokvireno brodskim konopom u boji zlata.

iii) Pečat SPH-a okrugao je, promjera 3 cm i sadrži ime: Znak SPH, kružno natpis Sindikat pomoraca Hrvatske - Rijeka.

iv) Pečati Ureda SPH izgledaju identično kao pečat SPH-a, s nazivom i sjedištem ureda.

v) Zastava SPH sastoji se od tri boje: svijetloplava, bijela i plava sa znakom SPH u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su valovite i položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: svijetloplava, bijela, plava. Znak SPH je smješten okomito u sredinu zastave, pokriva bijelu boju i zalazi do polovine svijetloplave i plave boje. Središnja točka znaka SPH poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

II. Ciljevi i način rada

Članak 4.

i) SPH je osnovan da štiti interese i prava te unapređuje socijalni i društveni položaj hrvatskih pomoraca i brodaraca te radnika čiji su poslovi vezani uz pomorsku djelatnost i unutrašnju plovidbu.

ii) Cilj SPH jest njegovanje svijetle stoljetne tradicije hrvatskih pomoraca i brodaraca na morima,  oceanima i plovnim vodenim putovima diljem svijeta.

iii) SPH zagovara demokraciju i slobodu, a suprotstavlja se svakoj diskriminaciji zasnovanoj na boji kože, nacionalnosti, spolu, rasi, vjeri, političkom opredjeljenju, svakom obliku totalitarizma i agresije.

Članak 5.

i) U svim vidovima rada SPH će se pridržavati načela slobodnoga svjetskog sindikalnog pokreta, te posebnih ciljeva i ideala Međunarodne organizacije rada (MOR) navedenih u Filadelfijskoj deklaraciji iz godine 1944.

ii) SPH će se pridržavati politike Međunarodne organizacije transportnih radnika (ITF) i Europske organizacije transportnih radnika (ETF), te se zalagati za jačanje solidarnosti među pomorcima, brodarcima i ostalim transportnim radnicima u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Članak 6.

i) Ponajprije u interesu svojih članova SPH će:
- poticati Hrvatski sabor na ratificiranje  konvencija i prihvaćanje preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR), te voditi brigu o njihovoj primjeni. To se posebno odnosi na Konvenciju 87. o slobodi i zaštiti slobode udruživanja, Konvenciju 98. o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, Konvenciju 111. o zabrani diskriminacije, Konvenciju o radu pomoraca, 2006. i Konvenciju 147. o minimalnim standardima na brodovima trgovačke mornarice, kao i Protokol o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1996. godine, te na ostale konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada,
- poticati primjenu konvencija Međunarodne pomorske organizacije (IMO),
- stvarati uvjete za izradu i prihvaćanje radno-socijalnih zakona u Republici Hrvatskoj koji su u interesu hrvatskih pomoraca, brodaraca i ostalih radnika u pomorskoj djelatnosti i drugim transportnim djelatnostima,
- pregovarati s predstavnicima poslodavaca i sklapati kolektivne ugovore radi postizanja što povoljnijih uvjeta i cijene rada,
- nadzirati primjenu kolektivnih ugovora,
- zalagati se za primjenu učinkovite aktivne politike zapošljavanja,
- stvarati uvjete za povoljniji socijalni položaj i brinuti o provođenju mjera zaštite na radu,  te o osiguranju ostalih prava radnika,
- zastupati i štititi interese radnika u nacionalnoj i međunarodnoj socijalnoj i zdravstvenoj politici, uključujući zaštitu čovjekova okoliša, i
- uspostavljati i unapređivati odnose sa sindikalnim organizacijama u Hrvatskoj i Europi.
- SPH će u interesu svojega članstva nastojati svoje ciljeve ostvariti korištenjem svih oblika sindikalne borbe u skladu sa Statutom SPH.

III. Članstvo – prava i obveze

Članak 7.

i) Pomorci, brodarci i ostali radnici učlanjuju se u SPH dobrovoljno, potpisivanjem pristupnog dokumenta-pristupnice.

ii) Pristupanjem u SPH član  prihvaća Statut i program djelovanja SPH, ovlašćujući predstavnike SPH da u njegovo ime pregovaraju i sklapaju kolektivne ugovore.

iii) Član se obvezuje da će sudjelovati u organiziranim akcijama SPH te odgovorno obavljati izborne dužnosti u tijelima SPH.

iv) Članstvo se potvrđuje plaćanjem članarine, a dokazuje članskom iskaznicom na osnovu koje član ima određene obveze i ostvaruje sva prava utvrđena ovim Statutom.

v) Članska iskaznica vlasništvo je SPH.

vi) Prilikom korištenja usluga i prava na osnovi članstva, član je obvezan predočiti člansku iskaznicu.

vii) Članom SPH može postati svaki pomorac/brodarac, bez obzira na državljanstvo, ako koristi ili želi koristiti kolektivni ugovor SPH, odnosno ITF priznati kolektivni ugovor.

viii) Članom SPH smatraju se pomorci, brodarci i ostali radnici koji su zaposleni u kompanijama s kojima SPH ima ugovor o  zapošljavanju članova SPH.  Takovo se članstvo sa svim pravima i obvezama potvrđuje potpisom pristupnice.

Članak 8.

i) Članom SPH ne može postati osoba koju je poslodavac ovlastio da pregovara o pravima zaposlenih.

ii) Osoba ovlaštena od poslodavca da pregovara o pravima zaposlenika koja je bila članom SPH prije dobivanja ovlaštenja, može ostati članom SPH, ali su obveze i prava u stanju mirovanja sve dok ne izgubi ovlaštenje o pregovaranju o pravima zaposlenih. Odluka o zamrzavanju se ne donosi posebnim aktom, već je izravna posljedica ovlaštenja i stupa na snagu danom dobivanja ovlaštenja.

Članak 9.

i) Članstvo u SPH ne prestaje tijekom služenja vojne obveze.

ii) Članstvo u SPH ne prestaje odlaskom društva u stečaj ili likvidaciju te odlaskom člana u mirovinu. Član zadržava isti status još godinu dana bez obveze plaćanja članarine. Navedeni član može i nakon godine dana ostati član SPH ukoliko nastavi plaćati članarinu u iznosu koji odredi Središnji odbor.

Članak 10.

i) Članstvo u SPH prestaje u ovim slučajevima:
- dobrovoljnim istupanjem člana uz pisanu izjavu i podmirenje svih obveza, uključujući i obveze koje je u njegovo ime,  a prema njegovoj suglasnosti  preuzeo SPH,
- neopravdanim neplaćanjem članarine duže od 12 mjeseci,
- odbijanjem sudjelovanja u štrajku, ako je odluka o štrajku donijeta većinom glasova članova SPH, a ne postoje opravdani razlozi koji bi priječili člana SPH da pristupi štrajku, i
- isključenjem zbog djelovanja koja su u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i programom SPH.

ii) U slučaju isključenja provest će se poseban postupak, a odluku o isključenju donosi podružnica SPH, odnosno ured SPH. Protiv njihove odluke član se ima pravo žaliti Središnjem odboru SPH.

Članak 11.

i) SPH ustanovljuje počasno članstvo.

ii) Počasnog člana SPH proglašava Središnji odbor. Prijedlog Središnjem odboru može dati skupština Podružnice, skupovi članova SPH, Glavni tajnik.

iii) Počasnim članom SPH postaju pojedinci koji su svojim radom i ugledom pridonijeli poboljšanju života i rada članova SPH.

iv) Počasni član dobiva posebnu člansku iskaznicu u trajno vlasništvo, bez obveze plaćanja sindikalne članarine.

v) Počasnim članom ne može postati osoba koja profesionalno radi u SPH ili dobiva naknadu za usluge napravljene SPH ili njegovim članovima.

Članak 12.

i) Prava člana SPH:
- pravo na pravnu pomoć i zastupanje u sporovima nastalim u zemlji i svijetu,
- pravo na osposobljavanje i obrazovanje koje organizira SPH,
- pravo na obavještavanje/informiranje,
- pravo na sudjelovanje u rekreacijsko-športskim, kulturnim i drugim djelatnostima koje organizira SPH,
- pravo da određuje i kontrolira ostvarivanje programskih ciljeva, da je biran i da neposredno sudjeluje u predlaganju i biranju predstavnika u tijela SPH, da kontrolira rad Tijela SPH i njihovih članova s pravom prijedloga za njihov opoziv ili smjenjivanje,
- pravo na nagrade i priznanja  što ih dodjeljuje SPH,
- pravo na osiguranje i zaštitu uvjeta rada u skladu s odredbama važećeg kolektivnog ugovora (navedeno pravo pripada i članu koji je to postao zapošljavanjem u kompaniji s kojom SPH ima sporazum o zapošljavanju članova SPH)
- pravo na korištenje fondova SPH, na besplatnu pravnu zaštitu i na životno osiguranje član stječe prema odluci tijela SPH, i
- druga prava ustanovljena aktima i odlukama  tijela SPH.

IV. Unutarnji ustroj SPH

Članak 13.

Tijela SPH su :

- Kongres
- Središnji odbor
- Glavni tajnik
- Nadzorni odbor
- Odbor za statut
- Izvršni odbor

Kongres

Članak 14.
i)  Kongres je najviše tijelo SPH.

ii) Redovni Kongres održava se svake 5 pete godine.

iii) Odluku o vremenu i mjestu održavanja Kongresa te o broju delegata i načinu njihova izbora donosi Središnji odbor, najkasnije tri mjeseca prije održavanja Kongresa.

iv) Odluku o roku za raspravu oko prijedloga izmjena i dopuna Statuta i dokumenata za Kongres donijeti će Središnji odbor, a isti ne može biti kraći od 2 mjeseca prije održavanja Kongresa. Prijedlozi o kojima je raspravljao Središnji odbor i usuglasio ih, moraju biti dovršeni najkasnije 30 dana prije održavanja Kongresa.

v) Sastav Kongresa pokazuje raspoređenost članstva SPH prema mjestu prebivališta, prema kompanijama u kojima su zaposleni, prema kategorijama plovidbe brodova i kvalifikacijskoj strukturi članstva.

Članak 15.

i) Dnevni red redovnog Kongresa mora uključiti:
- izvješće o radu svih tijela SPH za vrijeme između dva redovna kongresa,
- financijsko izvješće,
- određivanje iznosa članarine,
- prijedloge izmjena i dopuna Statuta,
- prijedloge Kongresu,
- ciljeve budućeg rada i
- izbore

ii) Kongres je ovlašten da:
- određuje i provodi izbor radnih tijela,
- donosi poslovnik o svom radu,
- verificira mandat sudionika,
- razmatra izvješće o radu Tijela SPH i rezultate djelovanja SPH,
- razmatra i ocjenjuje financijsko izvješće i određuje iznos članarine,
- određuje program djelovanja SPH,
- razmatra izmjene i dopune Statuta i donosi Statut,
- donosi odluku o sjedištu Središnjeg ureda,
- provodi izbor članova i zamjenskih članova za Središnji odbor, Nadzorni odbor i Odbor za Statut,
- bira Glavnog tajnika, na osnovu njegova programa rada za među kongresno odnosno mandatno razdoblje.
- razmatra odluke Središnjeg odbora donijete između dva kongresa o udruživanju ili razdruživanju s drugim sindikatima i udrugama sindikata više razine,
- odlučuje o udruživanju ili razdruživanju s drugim sindikatima i udrugama,
- donosi odluku o raspuštanju SPH.

Članak 16.

i) Kongres radi u plenumu, a prema potrebi i u komisijama.

ii) Za rad Kongresa potrebna je nazočnost 2/3 izabranih delegata, a odluke su pravovaljane, ako se za njih izjasni više od 50% prisutnih delegata.

Članak 17.

i) Izvanredni Kongres održava se:
- prema odluci Središnjeg odbora,
- na pisani prijedlog članova SPH koji čine najmanje 1/3 od ukupnog broja članova SPH, i koji su redovito plaćali članarinu do trenutka podnošenja prijedloga, i
- na prijedlog Nadzornog odbora i Odbora za Statut, ako imaju valjanih dokaza da se u SPH krše statutarne norme ili se poslovanje obavlja suprotno zakonskim propisima. Valjanost dokaza procjenjuje Središnji odbor koji donosi i odluko o sazivanju Izvanrednog kongresa

ii) Odluku o vremenu i mjestu, broju delegata i načinu njihova izbora donosi Središnji odbor, ali najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja prijedloga.

iii) O dnevnom redu Izvanrednog kongresa odlučuje Središnji odbor. Kad se Izvanredni kongres saziva na zahtjev članstva, Središnji odbor dostavlja prijedlog dnevnog reda zajedno s ostalim dokumentima delegatima Izvanrednog kongresa.

Središnji odbor

Članak 18.

i) Središnji odbor radi u vremenu između dva Kongresa.

ii) Središnji odbor sastoji se od 20 (dvadeset) članova i 44 (četrdeset četiri) zamjenska člana biranih na Kongresu, i Glavnog tajnika.

iii) Članovi Središnjeg odbora ne mogu biti dužnosnici izabrani, imenovani i/ili zaposleni u SPH koji od SPH primaju redovitu naknadu za svoj rad bez obzira da li se radi o plaći ili volonterskoj naknadi osim Glavnog tajnika.

iv) Sastav Središnjeg odbora donekle oslikava raspoređenost članstva SPH prema mjestu prebivališta, prema kompanijama u kojima su zaposleni, prema kategorijama plovidbe brodova i kvalifikacijskoj strukturi članstva.

v) Članovi i zamjenski članovi Središnjeg odbora biraju se na Kongresu tajnim glasovanjem, među kandidatima koje predlažu podružnice SPH, skupovi članova na teritoriju ili po prijedlogu Središnjeg odbora.

vi) Članovi i zamjenski članovi Središnjeg odbora biraju se na 5 (pet) godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 19.

i) Članovi Središnjeg odbora biraju Predsjedavatelja i njegova dva zamjenika (prvi i drugi).

ii) Svaki nazočni član Središnjeg odbora prilikom glasovanja ima pravo na jedan glas.

iii) Glasovanje je u pravilu javno.

iv) O tajnom glasovanju odluku donosi Središnji odbor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a na obrazloženi prijedlog bilo kojeg člana Središnjeg odbora.

v) Središnji odbor može raditi i valjano odlučivati ako mu prisustvuje više od 50 % članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

vi) Zamjenski članovi Središnjeg odbora postaju članovima kada član nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Središnjeg odbora ili kada napusti Središnji odbor između dva Kongresa. Predsjedavatelj Središnjeg odbora ili Glavni tajnik u slučaju njegove spriječenosti, odlučuje koji će se zamjenski član pozvati na sjednicu Središnjeg odbora u privremenu zamjenu, a o stalnoj zamjeni odlučuje Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika. Pri odluci Glavni tajnik i/ili Središnji odbor mora voditi računa da ne naruši sastav Središnjeg odbora sukladno odredbi stavka iv) članka 18. ovog Statuta

vii) Na sjednice Središnjeg odbora obvezatno se pozivaju Povjerenici u Podružnicama s preko sto članova, kao i Povjerenici Sekcija, koji imaju sva prava člana Središnjeg odbora osim prava glasa.

viii) Nazočnost člana ili zamjenskog člana Središnjeg odbora može biti osigurana video ili telefonskom vezom. Glas tako nazočnog člana ili zamjenskog člana potvrđuje se pisanim putem.

ix) U hitnim slučajevima može se održati video i/ili telefonska sjednica čiji se zaključci naknadno potvrđuju pismenom potvrdom svih učesnika sjednice. Valjanost glasovanja je sukladna odredbom stavka v) ovog članka.  

Članak 20.

i) Središnji odbor sastaje se neposredno nakon Kongresa, neposredno pred Kongres, te najmanje dva puta godišnje.

Članak 21.

i) Dnevni red  redovne sjednice Središnjeg odbora mora uključivati:
- prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice Središnjeg odbora
- izvješće o izvršenju zaključaka s prethodne sjednice Središnjeg odbora
- izvješće o radu Tijela SPH,
- izvješće o radu Tajništva,
- financijsko izvješće i
- informiranje članstva SPH.

ii) Središnji odbor je ovlašten da:
- donosi Poslovnik o radu,
- utvrđuje prijedlog Statuta, odnosno prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
- razmatra ostvarivanje programa rada SPH kroz izvješća dužnosnika i zaposlenika SPH u jednogodišnjem razdoblju i potvrđuje ili određuje prioritete za slijedeću godinu sukladno podnesenim izvješćima i programima,
- na prijedlog Predsjedavatelja ili Glavnog tajnika, donosi odluku o stalnoj zamjeni člana Središnjeg odbora,
- usvaja godišnje izvješće i potvrđuje ili određuje financijski plan za slijedeću godinu, a prema prijedlogu Glavnog tajnika, brine se o sindikalnoj imovini i usvaja obračune i završne račune,
- razmatra primjenu i organizaciju sustava informiranja članova SPH i s tim u svezi donosi odgovarajuće smjernice,
-     bira članove Odbora za radne odnose čiji je član i Glavni tajnik,
- donosi odluku o pripremi i sazivanju Kongresa, te utvrđuje kandidacijske liste za sva tijela SPH,
- donosi odluku o organiziranju Sekcija u SPH u vrijeme između dva Kongresa
- razmatra prijedlog/e nacionalnog/ih kolektivnog/ih ugovora,
- donosi pravilnike i druge potrebne akte za rad SPH,
- donosi organizacijsku shemu i određuje nužni dio administrativnog osoblja,
- donosi odluke o plaćama i drugim primanjima osoba na stalnom radu u SPH,
- raspisuje izbore za tijela SPH i može davati prijedloge za članove tijela SPH,
- sukladno Članku 17. ovog Statuta donosi odluku o održavanju izvanrednog Kongresa i prijedlog dnevnog reda tog kongresa,
- donosi odluku o udruživanju i razdruživanju između dva kongresa s drugim sindikatima i sindikalnim udrugama više razine na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
- razmatra izvješća Ureda o korištenju financijskih sredstava,
- donosi odluku o osnivanju Ureda SPH,
- na prijedlog Glavnog tajnika imenuje i razrješava dužnosti Pomoćnike glavnog tajnika, Koordinatora i voditelje ureda SPH,
- donosi odluku o osnivanju Podružnica,
- na prijedlog Glavnog tajnika ili Podružnice, donosi odluku o profesionalnom radu Povjerenika i Povjerenika-koordinatora,
- utvrđuje dnevni red za redovnu i izbornu skupštinu Podružnice,
- donosi odluku o pokretanju općeg štrajka i razmatra odluke o štrajku donijete na razini Podružnice i/ili broda
- predlaže ITF-u, sukladno prijedlogu Glavnog tajnika i/ili Odbora za radne odnose ITF/FOC inspektore, FOC koordinatora i FOC kontakt osobe,
- donosi odluku o osnivanju fondova,
- donosi odluku o obliku, veličini i sadržaju sindikalne iskaznice,
- dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima SPH i
- proglašava počasne članove SPH.

Glavni tajnik

Članak 22.

i) Glavnog tajnika tajnim glasovanjem bira Kongres.

ii) Glavni tajnik je po dužnosti član Središnjeg odbora.

iii) Mandat Glavnog tajnika traje 5 (pet) godina, dužnost se obavlja profesionalno, za svoj rad Glavni tajnik odgovara  Kongresu SPH.

iv) Ukoliko Glavni tajnik iz bilo kojeg razloga trajno prestane obavljati svoju dužnost u vremenu između dva Kongresa, sve njegove ovlasti prenose se na jednog od Pomoćnika Glavnog tajnika kojega predlaže Izvršni odbor, a potvrđuje Središnji odbor u roku ne dužem od 60 dana. Odluka se donosi tajnim glasovanjem i potrebna je većina glasova članova Središnjeg odbora.

v) Glavni tajnik može biti biran u više mandata.
Članak 23.

i) Ovlaštenja Glavnog tajnika su:
- predstavlja i zastupa SPH pred državnim, poslovodnim i drugim tijelima i organizacijama,
- odgovoran je Kongresu za ostvarenje programa rada,
- odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka Kongresa, Središnjeg odbora, te za dužnosti za koje je ovlašten Statutom,
- saziva sjednice Središnjeg odbora, i
- odlučuje o sredstvima SPH, za knjigovodstvene poslove može odrediti osobu unutar SPH ili posao povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi izvan SPH. Naknadu potvrđuje Središnji odbor.

Nadzorni odbor

Članak 24.

i) Nadzorni odbor ima tri člana i najmanje jednog zamjenskog člana koje Kongres bira tajnim glasovanjem. Članovi između sebe biraju predsjednika.

ii) Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela SPH.

iii) Nadzorni odbor ima pravo i obvezu provesti kontrolu nad financijskim poslovanjem SPH, te poduzimati odgovarajuće mjere.

iv) Nadzorni odbor postupa prema odredbama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju kojeg donosi Središnji odbor.

v) Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Kongresu.

vi) Predsjednik Nadzornog odbora prisustvuje sjednicama Središnjeg odbora kada se raspravlja o financijskim pitanjima.

Odbor za Statut

Članak 25.

i) Odbor za Statut ima tri člana i najmanje jednog zamjenskog člana koje bira Kongres tajnim glasovanjem. Članovi između sebe biraju predsjednika.

ii) Odbor za Statut ovlaštena je za:
- tumačenje odredaba ovog Statuta,
- usklađivanje odluka i akata tijela SPH s odredbama Statuta,
- usklađivanje Statuta s odlukama i statutima udruga u koje je SPH uključen,
- obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz Statuta.

iii) Član Odbora za Statut ne može biti član bilo kojeg drugog tijela SPH.

Izvršni odbor

Članak 26.

i) Izvršni odbor čine dužnosnici SPH izabrani ili imenovani, a koji dužnost obavljaju profesionalno ili uz volontersku naknadu.

ii) Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi Glavni tajnik ili osoba koju on ovlasti.

iii) Dužnosnicima SPH za potrebe ovog članka smatraju se Glavni tajnik, Pomoćnik  glavnog tajnika, Koordinator, Voditelji odjela,  Predsjedavajući središnjeg odbora ili njegovi zamjenici i Voditelj ureda.

iv) Izvršni odbor raspravlja, priprema i donosi materijale i prijedlog odluka za Središnji odbor, te raspravlja i utvrđuje način izvođenja poslova i ostvarenje zadataka predviđenih odlukama tijela SPH .

v) U slučaju nemogućnosti da se predlože odluke Središnjem odboru konsenzusom, Glavni Tajnik može provesti glasovanje ili odrediti rješenje koje će uz obrazloženje biti predloženo Središnjem odboru.

vi) Na sjednice Izvršnog odbora mogu se pozivati i drugi članovi SPH ili zaposlenici ili stručnjaci za koje Glavni tajnik procijeni da bi mogli doprinijeti kvalitetnom sagledavanju problema i dobrim odlukama. Prijedlog Glavnom tajniku može dati bilo koji član Izvršnog odbora i/ili član SPH.

Odbor za radne odnose

Članak 27.

i) Ima 5 članova od kojih je jedan Glavni tajnik, a predlaže ih i bira Središnji odbor. Središnji odbor može odrediti i zamjenske članove Odbora za radne odnose do najviše 5 (pet).

ii) Radom Odbora za radne odnose predsjedava Glavni tajnik ili osoba koju Odbor odredi.

iii) Odbor za radne odnose raspisuje natječaj za radna mjesta u SPH na temelju odluke Središnjeg odbora i provodi izbor među kandidatima.

iv) Žalbu na odluke Odbora za radne odnose u drugom stupnju rješava Središnji odbor.

Podružnica SPH

Članak 28.

i) Podružnica SPH (dalje u tekstu Podružnica) osniva se u kompanijama, društvima, na području grada ili regije, prema odluci Središnjeg odbora i jedan je od načina organiziranja članova SPH.

ii) Podružnice SPH čine svi članovi SPH zaposleni u nekoj kompaniji ili društvu, odnosno članovi SPH na području grada ili regije.

iii) Članovi SPH u Podružnici biraju Povjerenika. Unutar Podružnice može se  birati više Povjerenika, što ovisi o potrebama članstva. Kada je unutar Podružnice izabrano dva ili više Povjerenika, oni biraju Povjerenika-koordinatora.

iv) Povjerenik-koordinator i Povjerenici u Podružnici koja je tako organizirana, čine Povjereništvo Podružnice. Povjereništvo Podružnice donosi odluke vezane za način provedbe zadataka unutar Podružnice, kao i prijedloge što efikasnijeg djelovanja SPH unutar Podružnice.

v) U slučaju kada Povjerenik-koordinator prestane obavljati dužnost, Povjerenik-koordinator određuje se izborom među članovima Povjereništva Podružnice. Sjednicu saziva Povjerenik koji pokriva najveći broj članova SPH i to najkasnije u roku od 8 dana od dana saznanja o prestanku obavljanja dužnosti.

vi) Podružnice koje imaju više od 100 (sto) članova mogu se organizirati tako da Skupštinu Podružnice čine delegati izabrani na regionalnom principu uz punu primjenu obveza sadržanih u Članka 18. ovoga Statuta. Odluku o organiziranju Skupštine na delegatskom principu donosi Središnji odbor na prijedlog Povjereništva Podružnice.

vii) Redovna skupština Podružnice održava se najmanje jednom godišnje, a izborna u godini Kongresa. Redovnu i izbornu skupštinu Podružnice saziva Povjerenik-koordinator, odnosno Povjerenik, kada nema Povjerenika-koordinatora a uz suglasnost Središnjeg odbora. Skupština valjano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje 10% članova Podružnice.

viii) Dnevni red skupštine koji je obvezan za sve redovne i izborne skupštine donosi Središnji odbor. Kada je Podružnica podijeljena na organizacijske jedinice koje vode povjerenici, onda se mogu organizirati redovne i izborne skupštine po organizacijskim jedinicama. Takve skupštine valjano odlučuju ako ima je nazočno najmanje 10% članova SPH koji pripadaju toj organizacijskoj jedinici. Skupštine imaju isti dnevni red, a rezultati glasovanja se zbrajaju, kako bi se dobio konačni rezultat glasovanja.

ix) Izvanrednu skupštinu saziva Povjerenik-koordinator, odnosno Povjerenik, uz potpis 10 (deset) % članova Podružnice, a može i Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika.

x) Dnevni red izvanredne skupštine donosi sazivač. Ako je Podružnica podijeljena na više organizacijskih jedinica tada se organizira više izvanrednih skupština za redom s istim dnevnim redom koji donosi sazivač. Rezultati glasovanja se zbrajaju i tako se dobije konačni rezultat glasovanja.

xi) Zapisnik/ci sa skupštine dostavlja/ju se Glavnom tajniku u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine. Na prvoj slijedećoj sjednici Središnjeg odbora koja se održava nakon navedene izvanredne skupštine Podružnice, u prijedlogu dnevnog reda Središnjeg odbora mora se nalaziti zapisnik s izvanredne skupštine Podružnice.

Povjerenik Podružnice SPH

Članak  29.

i) Članovi SPH u Podružnici biraju Povjerenika Podružnice (dalje u tekstu Povjerenik)
koji u izravnoj vezi s Glavnim tajnikom, radi na ostvarenju programa  SPH.

ii) Povjerenik se bira glasovanjem između više kandidata, na izbornoj skupštini Podružnice, koja se održava prema odluci Središnjeg odbora ili na prijedlog članova SPH iz te Podružnice. Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Radi ostvarenja ovog uvjeta moguće je glasovanje u dva kruga. U slijedećem krugu ostaju ona dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova  neovisno o postotku u odnosu na broj članova podružnice.

iii) Mandat Povjerenika traje 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora. Povjerenik radi volonterski ili profesionalno, što ovisi o broju i potrebama članstva u Podružnici, a na osnovi odluke Središnjeg odbora.

iv) Povjerenik radi na svim zadacima i aktivnostima proizišlim iz programa rada SPH.
Povjerenik  je dužan organizirati sastanke i skupove s članovima SPH.
Povjerenik je dužan u svom radu stalno surađivati s predstavnikom SPH u Uredima SPH, a koji su dužni o svim prijedlozima i zahtjevima članova izvještavati Središnji odbor i Glavnog tajnika, koji će o tome donijeti odgovarajuće odluke.

V. Sekcije SPH

Članak 30.

i) Radi izražavanja posebnih interesa svojih članova ili svojih umirovljenih članova SPH će organizirati Sekcije.

ii) Sekcije se organiziraju odlukom Središnjeg odbora. Organizirane sekcije imaju pravo na zastupljenost unutar Tijela SPH. Svaka od organiziranih sekcija ima pravo na jednog delegata na redovnom Kongresu ili izvanrednom Kongresu, neovisno o broju delegata izabranih na osnovu ovog Statuta, kao i na jednog člana u Središnjem odboru.

VI. Teritorijalni ustroj SPH

Članak 31.

i) SPH osniva Urede, radi djelotvornijeg pružanja usluga i zaštite prava svojih članova te promidžbe SPH.

Središnji ured SPH

Članak 32.

i) Središnji ured SPH smješten je na adresi: Krešimirova 4., 51000 Rijeka, Hrvatska.

ii) Iz Središnjeg ureda SPH usklađuje se cjelokupna aktivnost SPH.

iii) U Središnjem uredu SPH pohranjena je cjelokupna evidencija članstva SPH.

iv) Središnji odbor SPH određuje način pohranjivanja podataka i njihovo korištenje.

v) Elektronska datoteka s podacima o članstvu mora biti posebno zaštićena od neovlaštenog pristupa.

vi) Evidencija članstva (pristupnice) se mora posebno zaštititi od neovlaštenog pristupa.

vii) SPH ne smije davati nikome na uporabu osobne podatke članova (adrese, telefone) bez pristanka člana SPH.
Ured SPH

Članak 33.

i) Središnji odbor osniva i zatvara urede SPH i određuje područje njihova rada i način financiranja.

ii) Poslove u Uredu SPH vodi Voditelj ureda, koji dužnost obavlja profesionalno ili volonterski s mandatom od 5 (pet) godina i mogućnošću ponovnog imenovanja.

iii) Voditelj ureda može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.

iv) Iz Ureda SPH:
- koordinira se rad Povjerenika i/ili Povjerenika-koordinatora i
- daje se pomoć i daju obavijesti članovima.

Tajništvo SPH

Članak 34.

i) Kongres donosi odluku o osnivanju Tajništva SPH i Pravilnik o poslovima Tajništva SPH. Voditelje poslova određuje Središnji odbor i/ili Glavni tajnik na osnovu Pravilnika o poslovima tajništva SPH.

ii) Pravilnik o poslovima Tajništva SPH sastavni je dio ovoga Statuta.

iii) U vrijeme između dva kongresa odluku o proširenju poslova Tajništva SPH donosi Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika i/ili Izvršnog odbora.

VII. Financiranje SPH

Članak 35.

i) Članarina je osnovni izbor prihoda i financiranja djelatnosti SPH.

ii) Visinu članarine određuje Kongres za razdoblje između dvaju kongresa. Iznimno Središnji odbor može donijeti privremenu odluku o promjeni visine i/ili načina plaćanja članarine.

iii) Pristupanjem u SPH član se obvezuje da će redovito plaćati članarinu i tako ostvarivati svoja sindikalna prava. Za svakog člana pojedinačno vodi se evidencija o plaćanju članarine.

iv) Član uplaćuje članarinu mjesečno ili godišnje. Mjesečna članarina je za protekli mjesec, a godišnja se uplaćuje za godinu unaprijed.

Članak 36.

i) Osim prihoda od članarine, SPH može ostvarivati i druge prihode od imovine, poduzetničkih djelatnosti i drugih djelatnosti. SPH ima pravo na vlastitu odgovornost uzimati, davati predujam ili posuđivati novac s jamstvom ili bez njega, stjecati, izdavati ili raspolagati interesom u nekretninama ili osobnoj imovini ili raspolagati ulozima bilo kakve vrste.

ii) SPH može na principu dioničarstva ili uloga, koji ne mogu biti veći od 50 % ukupnog prihoda prethodne financijske godine, sudjelovati u osnivanju i upravljanju, te u raspodjeli dobiti društva ili društava.

iii) Odluku o visini uloga donovi Središnji odbor i/ili Glavni tajnik.

Članak 37.

i) Sindikalnim sredstvima, SPH mora raspolagati kao dobar poduzetnik i gospodar.

VIII. Financijski nadzor

Članak 38.

i) Nadzorni odbor neposredno ili putem organa financijske kontrole nadzire i razmatra ostvarivanje utvrđene financijske politike, te predlaže mjere za njeno poboljšanje.

ii) Financijsko poslovanje Tijela SPH obavlja se prema odredbama hrvatskog zakona o financijskom poslovanju društvenih organizacija.

Članak 39.

i) Bar jednom u godini Uredi SPH podnose Središnjem odboru izvješće o korištenju financijskih sredstava.

IX. Javnost rada

Članak 40.

i) Rad SPH je javan.

ii) Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu SPH putem glasila SPH, pisanim izvješćima o radu i sredstvima javnog priopćavanja.

 

 

X. Raspuštanje SPH

Članak 41.

i) Odluku o raspuštanju SPH donosi Kongres i to nakon što je zahtjev o tome uvršten u dnevni red prema odredbama ovoga Statuta.

ii) Zahtjev za raspuštanje SPH daje se na glasovanje članstvu, a da bi bio usvojen mora dobiti potporu najmanje 3/4 zastupljenog članstva koje plaća članarinu.

Članak 42.

i) U zahtjevu za raspuštanje SPH mora se predložiti kako će se raspodijeliti novac i imovina SPH, te kako će se ispuniti obveze SPH prema imenovanim i izabranim osobama i  radnicima na radu u SPH.

XI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 43.

i) Dosadašnje organizacije i rad SPH moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta do 30. kolovoza 2012. godine.

ii) Izmjene i dopune Statuta SPH stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se istog dana.

Članak 44.

i) Odredbe ovoga statuta tumači Odbor za Statut.

Članak 45.

Danom donošenja ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Sindikata pomoraca Hrvatske iz  2007. godine.

Glavni tajnik


PRAVILNIK O POSLOVIMA TAJNIŠTVA SPH

Peti Kongres Sindikata pomoraca Hrvatske (dalje u tekstu SPH) održan u Malinskoj od 30. svibnja do 01. lipnja sukladno članku 34. Statuta SPH donosi Pravilnik o poslovima Tajništva SPH (dalje u tekstu Pravilnik) koji čini sastavni dio Statuta SPH.

Članak 1.

(i) Tajništvo SPH organizira se radi kvalitetnijeg rada u zaštiti interesa i prava, te unapređivanju socijalnog i društvenog položaja članova SPH.

Članak 2.

(i) Izmjene i dopune ovog Pravilnika između dva kongresa donosi Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika i/ili Izvršnog odbora.

Članak 3.

(i) Središnji odbor uzimajući u obzir aktivnosti i financijske mogućnosti aktivira rad odjela i imenuje Pomoćnike Glavnog tajnik i/ili Koordinatora, kojima dodjeljuje odjele i poslove za koje su odgovorni, a na prijedlog Glavnog tajnika. Voditelje odjela nominira Glavni tajnik nakon što je Središnji odbor aktivirao Odjel.

(ii) Pomoćnik Glavnog tajnika, Koordinator i/ili Voditelj odjela može biti odgovoran za više odjela određenih u ovom Pravilniku, a prema odluci Središnjeg odbora i/ili Glavnog tajnika.

Članak 4.

ODJEL ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

(i) Poslove odjela vodi Pomoćnik Glavnog tajnika imenovan od Središnjeg odbora na prijedlog Glavnog tajnika ili Voditelj odjela imenovan od Glavnog tajnika.

(ii) Osnovni poslovi su svi poslovi vezani za međunarodne udruge kojih je SPH članom ili s kojima ima suradnju.

(iii) Analizira i predlaže prihvaćanje međunarodnih instrumenata i standarda, daje Glavnom tajniku godišnje izvješće o primjeni postojećih međunarodnih standarda u
Republici Hrvatskoj.

(iv) Surađuje sa odjelima Kolektivnih ugovora i s inspekcijskom službom.

(v) Organizira seminare i/ili sastanke na kojima upoznaje članstvo s kretanjima na međunarodnoj sceni.

(vi) Predlaže izmjene nacionalnog zakonodavstva radi zadovoljenja zahtijeva međunarodnih instrumenata koji pozitivno utječu na prava i interese članova SPH.

(vii) Preporuča Glavnom tajniku predstavnike SPH u međunarodnim tijelima odnosno na međunarodnim skupovima.

(viii) Prisustvuje na svim međunarodnim pregovorima oko Kolektivnih ugovora ili poslova sa međunarodnom komponentom.

(ix) Obvezatno podnosi Glavnom tajniku godišnji program rada i financiranja aktivnosti, te tromjesečna i godišnja izvješća o radu i stvarno utrošenim sredstvima.

(x) Izravno je odgovoran Glavnom tajniku.

Članak 5.

ODJEL INSPEKCIJE I ZAŠTITA PRAVA

(i) Poslove vodi Pomoćnik glavnog tajnika ili Koordinator

(ii) Izravno je odgovoran Glavnom tajniku

(iii) Unutar Odjela radi nacionalni inspektorat i FOC Inspektorat.

(iv) Koordinatora imenuje Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika i uz suglasnost ITF Sekretarijata

(v) FOC Inspektore imenuje Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika i uz suglasnost ITF Sekretarijata.

(vi) Inspektore SPH na prijedlog Glavnog tajnika imenuje Središnji odbor. Ako se mjesto popunjava javnim natječajem prijedlog daje Odbor za radne odnose, a uvjete utvrđuje Središnji odbor na prijedlog Glavnog tajnika.

(vii) Posao Odjela je pregled brodova i/ili radnih mjesta na kopnu kako bi se provjerili uvjeti života i rada pomoraca, kako hrvatskih tako i stranih pomoraca u našim lukama,
- nametanje minimalnih standarda kroz kolektivne ugovore,
- organiziranje i upotreba svih sredstava sindikalne borbe za ostvarenje boljih uvjeta života i rada pomoraca, brodaraca i zaposlenih u pomorskoj djelatnosti i unutrašnjoj plovidbi,
- zaštita prava pomoraca, brodaraca i zaposlenih u pomorskoj djelatnosti i unutrašnjoj plovidbi, primjenom svih sredstva pritiska i sindikalne borbe, kao i sudsku zaštitu,
- provođenje akcija kroz koje se vrše usmjereni pregledi i/ili kontrola pojedinih standarda iz međunarodnih i/ili nacionalnih instrumenata te kolektivnih ugovora.

(viii) Pomoćnik Glavnog tajnika ili Koordinator dužan je podnijeti Glavnom tajniku plan rada i financiranja aktivnosti.

(ix) Pomoćnik Glavnog tajnika ili Koordinator dužan je Glavnom tajniku podnijeti tromjesečno i godišnje izvješće o ispunjenju plana rada i utrošenim sredstvima

(x) Pomoćnik Glavnog tajnika ili Koordinator dužan je upozoriti Glavnog tajnika na nalaze inspekcije koji pokazuju ne primjenjivanje kolektivnih ugovora i/ili važećih međunarodnih standarda te sugerirati koje će se akcije provoditi.

(xi) FOC inspektorat mora raditi i izvješćivati ITF sukladno pravilima ITF-a o radu u FOC kampanji s kopijom Glavnom tajniku.

Članak 6.

ODJEL ZA KOLEKTIVNE UGOVORE I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

(i) Poslove vodi Pomoćnik Glavnog tajnika imenovan od Središnjeg odbora na prijedlog Glavnog tajnika ili Voditelj odjela imenovan od Glavnog tajnika.

(ii) Osnovni poslovi su organiziranje pregovaranja u svezi sa kolektivnim ugovorima na nacionalnoj razini i/ili na razini pojedinog poslodavca i/ili Posrednika pri zapošljavanju pomoraca.

(iii) Organizira pregovaračke timove. Organizira seminare ili izvještajne sastanke na kojima se obučavaju članovi SPH u kolektivnom pregovaranju.

(iv) Vodi evidenciju kolektivnih ugovora. Priprema i postavlja zahtjev za priznanjem Kolektivnih ugovora od strane ITF-a, sukladno politici ITF-a, prihvaćenoj od Tijela SPH.

(v) Prikuplja nalaze Inspektorata i priprema materijala za pregovaranje, te upoznaje pregovaračke timove s nalazima i stanjem u kompanijama i/ili na nacionalnoj razini.

(vi) U dogovoru s Odjelom Inspekcije i zaštite prava odnosno s Inspektoratom SPH/ITF organizira i određuje ciljane preglede radnih mjesta članova SPH i primjenu zakona i/ili kolektivnih ugovora.

(vii) Obvezatno podnosi Glavnom tajniku godišnji program rada i financiranja aktivnosti, te tromjesečna i godišnja izvješća o radu i stvarno utrošenim sredstvima.

(viii) Izravno je odgovoran Glavnom tajniku.


Članak 7.

ODJEL NACIONALNI POSLOVI

(i) Poslove vodi Pomoćnik Glavnog tajnika ili Koordinator imenovan od Središnjeg odbora na prijedlog Glavnog tajnika ili Voditelj odjela imenovan od Glavnog tajnika.

(ii) Koordinira aktivnosti i poslove svih Odjela koji se odnose na brodarce, radnike na poslovima vezanim uz pomorsku djelatnost, te nacionalnu i unutrašnju plovidbu.

(iii) Priprema i distribuira materijale potrebne za sagledavanje problema brodaraca, radnika na poslovima vezanim uz pomorsku djelatnost, te nacionalnu i unutrašnju plovidbu.

(iv) U dogovoru s Inspektoratom i Odjelom za kolektivne ugovore i kolektivno pregovaranje, organizira preglede društava/kompanija u kojima postoje potpisani kolektivni ugovori.

(v) U dogovoru s Odjelom za kolektivne ugovore i kolektivno pregovaranje istražuje i priprema materijale za pregovore u društvima/kompanijama gdje nema kolektivnog ugovora.

(vi) Obvezatno podnosi Glavnom tajniku godišnji program rada i financiranja aktivnosti, te tromjesečna i godišnja izvješća o radu.

(vii) Izravno je odgovoran Glavnim tajniku.

Članak 8.

ODJEL INFORMIRANJA I PROMIDŽBE

(i) Poslove vodi Voditelj odjela imenovan od Glavnog tajnika.

(ii) Vodi sve poslova u svezi sa informiranjem članstva i promicanjem SPH na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

(iii) Vodi istraživanja u vezi s informiranošću pomoraca, brodaraca i radnika u pomorskoj djelatnosti i unutrašnjoj plovidbi te o položaju SPH u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

(iv) Priprema informacije iz pomorstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini, za Glavnog tajnika i dužnosnike SPH (prema Članku 26. stavak iii) Statuta).

(v) U suradnji s Glavnim tajnikom i dužnosnicima SPH priprema i organizira njihove javne istupe, priprema priopćenja za javnost i reagiranja.

(vi) Radi i nadzire izradu i izdavanje lista, kao i web stranice SPH, predlaže izmjene.

(vii) Vodi brigu o promidžbenom materijalu, te izgledu dokumenata SPH (Memorandume, fax i e-mail stranice)

(viii) Obvezatno podnosi Glavnom tajniku godišnji plan rada s financijskim okvirom i informativno promidžbenim materijalima, kao i tromjesečna i godišnja izvješća o ispunjenju plana, njegovim eventualnim izmjenama i dopunama i stvarno utrošenim sredstvima.

(ix) Obavlja i poslove koji proizađu iz odluka Središnjeg odbora u svezi sa informiranjem i promidžbom.

(x) Izravno je odgovoran Glavnom tajniku.

Članak 9.

ODJEL ZA ZAPOŠLJAVANJE POMORACA, BRODARACA I RADNIKA U POMORSKOJ DJELATNOSTI I UNUTARNJOJ PLOVIDBI

(i) Poslove vodi Voditelj odjela kojega imenuje Glavni tajnik  na preporuku Odjela za radne odnose, ako je raspisan javni natječaj.

(ii) Osnovni posao mu je organiziranje zapošljavanja pomoraca, brodaraca i radnika u pomorskoj djelatnosti i unutarnjoj plovidbi u zemlji i inozemstvu, za članove SPH.

(iii) Poslove obavlja sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske.

(iv) Obvezatno podnosi godišnji plan rada i financiranja, kao i tromjesečna i godišnja izvješća o provođenju planova rada i stvarno utrošenim sredstvima.

(v) Izravno je odgovoran Glavnom tajniku.


U Malinskoj 31. svibnja 2012.

Glavni tajnik
Predrag Brazzoduro


POVEZNICA ZA PREUZIMANJE DOKUMENTA: Statut SPH