Pomorski vjesnik je časopis/glasilo o pomorcima i za pomorce koji žele biti ukorak sa događanjima u pomorstvu, u zemlji i u svijetu. Tiska se u 5 000 primjeraka i izlazi četiri puta godišnje (kvartalno). 

Reklamno mjesto osigurano je za:

• oglašavanje radnih mjesta na stranim i domaćim kompanijama

• agencije i posrednike za ukrcaj pomoraca

• brodare

• privatna pomorska učilišta (ponude tečajeva za polaganje ispita)

• trgovine brodske opreme

• agencije za prodaju nekretnina

• domaće proizvođače/ ovlaštene predstavnike za prodaju plovila, brodica, jedrilica

• privatne bolnice i poliklinike

• spa i wellness programe za pomorce

• trgovine automobilima

• investicijske fondove i banke

Osim na adrese naših članova, Vjesnik se šalje i na sljedeće adrese:

• pomorskih škola i fakulteta

• pomorskih agencija i posrednicima za ukrcavanje pomoraca

• hrvatskim medijima

• brodarskim kompanijama sa sjedištima u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu

• lučkim kapetanijama, državnim pomorskim institucijama

• Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

• Udruzi brodara Mare Nostrum

• ITF (International Transport Workers Federation), ETF, Nautilus federation, SSSH

• drugim sindikatima

U mogućnosti smo sklopiti ugovor o suradnji za naše članove, a popis istih možete pronaći OVDJE.

Kontakt osoba:

Marijana Smokvina, voditeljica odjela za informiranje i promidžbu

Tel: + 385 51 325 344
Fax: + 385 51 213 673
Mobile: + 385 91 520 6179
Email: msmokvina@sph.hr