28.04.2017 Iz zemlje

Hrvatska ima Strategiju pomorstva koja je donesena još za vrijeme SDP- ove Vlade, međutim ona je štivo bez pokrića, jer nije dala odgovor na osnovno pitanje: Jeli pomorstvo djelatnost od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku?

Niti nova Vlada koje smo i mi dio nije do sada napravila ništa da se status pomoraca poboljša, niti da pomorstvo i pomorci dobiju status koji im pripada.

Tek kada se kao država odredimo da nam je pomorstvo strateška djelatnost možemo očekivati i početak rješavanja problema. I nisu samo problemi hrvatskih pomoraca izolirani dio u pomorstvu. Probleme imaju i hrvatski brodari čiji je također osnovni problem strateško opredjeljenje države.

Dakle prvi korak je odrediti pomorstvo strateškom djelatnošću.
Za to je nužno napraviti kvalitetan elaborat koji će obraditi ekonomske učinke pomorstva na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. U takvom elaboratu bi uloga pomoraca, posebno pomoraca u međunarodnoj plovidbi bila istaknuta na način da hrvatski pomorci u zemlju unose preko milijardu dolara na godišnjoj razini. Osim više od deset tisuća radnih mjesta koje su samostalno ili uz pomoć kolega pomoraca ostvarili na međunarodnom tržištu radne snage i to na specifičan način pomorci i njihove obitelj žive u Hrvatskoj i troše gotovo sav ostvaren prihod na poslovima van u Hrvatskoj. Također, osiguravaju posao za preko 40 posredničkih ureda u Hrvatskoj . Hrvatski pomorci osiguravaju ne samo opstanak domaćih brodara, već i turističku ponudu u segmentu sigurnosti na moru, jahting industriju, podržavaju malu brodogradnju…

Zato je od iznimne važnosti osigurati za hrvatskog pomorca primjerene socijalne uvijete koji će posao pomorca učiniti atraktivnim, a ne posao sa sedam kora kojega državna administracija iz godine u godinu obogaćuje novim korama.

Gubimo bitke na međunarodnom pomorskom tržištu radne snage sa dalekoistočnim pomorcima, a u novije vrijeme i sa EU pomorcima iz zemalja bivšeg sovjetskog bloka. Nelojalna konkurencija ne uzrokuje gubitke samo pomorcima, već i hrvatskim brodarima. Nužan je zaokret u nacionalnoj politici prema pomorcima i pomorstvu i to odmah.

Nazivati se pomorskom zemljom, a doživljavati da se zakoni puštaju u saborsku proceduru bez da su procijenjeni rizici i troškovi koje će trpiti pomorstvo (strateška grana), turizam (strateška grana) ,poljoprivreda strateška grana, je ravno samoubojstvu.

Osim prijedloga za izmjene odgovarajućih pravilnika kojima se utvrđuju rokovi i načini plaćanja doprinosa za pomorce navesti ću samo nekoliko konkretnih mjera koje ću predložiti i pokrenuti kako bi se položaj pomoraca popravio:
- Vježbenici: 
 Vježbenici palube, stroja i elektrotehnike su diskriminirani u odnosu na ostale vježbenike u Republici Hrvatskoj u smislu ostvarivanja prava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnos. Naime, od samih početaka provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja vježbenici palube, stroja i elektrotehnike bili su isključeni iz istih uslijed “različitih nepremostivih razloga”. Predloženom mjerom omogućilo bi se tako dodatna izobrazba velikog broja pomoraca nakon završenog školovanja, budući godišnje i preko 500 nautičara i strojara završi srednjoškolsko odnosno fakultetsko obrazovanje pomorskog smjera te nisu u mogućnosti osigurati ukrcaj na brod u svojstvu vježbenika za razdoblje od godine dana čime im se završava obvezni obrazovni proces koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja.
- Prava roditelja djece sa težim smetnjama u razvoju: 
Predložiti ću izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta, kojim se omogućuje korištenje rada na pola radnog vremena za supruge pomoraca s djecom s posebnim potrebama.
- Prijedlog poboljšanja socijalnog statusa nezaposlenih i oboljelih hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi:.
Uz problem ostvarivanja vježbeničkog staža koji je postao jedan od najvećih problema pomorstva u Hrvatskoj, želim skrenuti pozornost na najznačajniji problem hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi u slučaju kada ne uspiju ostvariti 183 dana plovidbe, te tada podliježu poreznoj obvezi sukladno posebnim poreznim pravilima iz Pomorskog zakonika. Postojeća zakonska rješenja nedvojbeno navode na zaključak da navedenim poreznim pravilima nedostaje socijalna komponenta te su među pomorskom populacijom ugroženi oni najranjiviji, nezaposleni i bolesni te oni koji stupaju u radni odnos po prvi put. Naime, pomorci u međunarodnoj plovidbi u pravilu su zaposleni na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme te im iskrcajem radni odnos prestaje. U slučaju nemogućnosti ponovnog zaposlenja, uslijed otkaza ugovora o radu ili tržišne krize pomorac neće ispuniti uvjet od 183 dana plovidbe te će njegovi primici iz predmetne kalendarske godine biti oporezovani. Nadalje, u slučaju bolesti i privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) koja nije posljedica rada na brodu , te pored visokih izdataka za liječenje a nikakvih primitaka, pomorcu se također neće uvažiti uvjet ispunjenja 183 dana plovidbe te će njegovi primici iz predmetne kalendarske godine biti oporezovani. I konačno, pomorci koji prvi radni odnos zasnivaju iza 01.07. tekuće godine niti teoretski ne mogu ispuniti prije navedeni uvjet 183 dana plovidbe u kalendarskoj godini.

- Zaključno, a vjerojatno najznačajnije je (ne)sklapanje novog Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce u nacionalnoj plovidbi - naime, kroz 2017. godinu provest će se prvo za EU otvoreno koncesioniranje hrvatskog linijskog pomorskog prometa te od 1.1.2018 postoji izvjesna mogućnost ulaska strane brodarske konkurencije iz EU, prvenstveni je problem stoga ne postojanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce u nacionalnoj plovidbi kojim bi se omogućio i zaštitio radni i socijalni standard za sve pomorce ispod kojeg ne bi bilo dopušteno ići niti jednom brodaru te bi se u tome smislu spriječio socijalni dumping te nelojalna konkurencija u nacionalnoj plovidbi te hrvatskim brodarima koji već održavaju postojeće linije a kojima prijeti gubitak istih. Radni i socijalni standardi uspostavljeni sa novim KU odnosili bi se na sve brodare jednako, te bi se time spriječila erozija standarda i sigurnosti na hrvatskom moru, te je potreban poseban angažman Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i hitno zaključivanje novog KU to je jedini način zaštite hrvatskih pomoraca i brodara te hrvatskog pomorstvo.

- Prijedlog poboljšanja socijalnog statusa nezaposlenih i oboljelih hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi:.
Uz problem ostvarivanja vježbeničkog staza koji je postao jedan od najvećih problema pomorstva u Hrvatskoj, želim skrenuti pozornost na najznačajniji problem hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi u slučaju kada ne uspiju ostvariti 183 dana plovidbe, te tada podliježu poreznoj obvezi sukladno posebnim poreznim pravilima iz Pomorskog zakonika. Postojeća zakonska rješenja nedvojbeno navode na zaključak da navedenim poreznim pravilima nedostaje socijalna komponenta te su među pomorskom populacijom ugroženi oni najranjiviji, nezaposleni i bolesni te oni koji stupaju u radni odnos po prvi put. Naime, pomorci u međunarodnoj plovidbi u pravilu su zaposleni ugovorom o radu na određeno vrijeme te im iskrcajem radni odnos prestaje. U slučaju nemogućnosti ponovnog zaposlenja, uslijed otkaza ugovora o radu ili tržišne krize pomorac neće ispuniti uvjet od 183 dana plovidbe te će njegovi primici iz predmetne kalendarske godine biti oporezovani. Nadalje, u slučaju bolesti i privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) koja nije posljedica rada na brodu , te pored visokih izdataka za liječenje a nikakvih primitaka, pomorcu se također neće uvažiti uvjet ispunjenja 183 dana plovidbe te će njegovi primici iz predmetne kalendarske godine biti oporezovani.I konačno, pomorci koji prvi radni odnos zasnivaju iza 01.07. tekuće godine niti teoretski ne mogu ispuniti prije navedeni uvjet 183 dana plovidbe u kalendarskoj godini.

 

 

Izvor: https://www.facebook.com/maro.kristic.most/videos/688105821376057/#

Prijedlog nužnih izmjena i dopuna zakonodavstva radi uređenja socijalnog statusa hrvatskih pomoraca koje je Sindikat pomoraca Hrvatske uputio ministru Olegu Butkoviću 17. 03. 2016., možete pročitati OVDJE.