03.10.2013 Iz svijeta

Za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje na pomorce postoje dva osnovna pravila:

A) ako pomorac obavlja djelatnost kao zaposlena osoba ili kao samozaposlena osoba na pomorskom brodu koji plovi pod zastavom države članice EU1, na njega se primjenjuje zakonodavstvo te države članice EU

B) ako pomorac obavlja djelatnost kao zaposlena osoba na pomorskom brodu koji plovi pod zastavom jedne države članice EU, ali 1) prima naknadu za rad od osobe ili poduzeća koje ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u drugoj državi članici EU i 2) ima prebivalište u toj drugoj državi članici EU,na njega se primjenjuje zakonodavstvo te druge države članice EU.

Primjer 1. 

Hrvatski državljanin ima prebivalište u R Hrvatskoj. Radi kao pomorac na brodu koji plovi pod nizozemskom zastavom. Naknadu za rad isplaćuje mu poduzeće koje ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u R Hrvatskoj. Prema navedenim pravilima, budući da ima prebivalište u istoj državi u kojoj poduzeće koje mu isplaćuje naknadu za rad ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja, na njega se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo.
Pojam države članice EU dalje se u tekstu odnosi i na države Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn i Island) te na Švicarsku, od datuma od kojeg je to primjenjivo.

Primjer 2.

Hrvatski državljanin ima prebivalište u R Hrvatskoj. Radi kao pomorac na ribarskom brodu koji plovi pod talijanskom zastavom. Naknadu za rad isplaćuje mu poduzeće koje ima registrirano sjedište u Austriji. Prema navedenim pravilima, budući da nema prebivalište u istoj državi u kojoj poduzeće koje mu isplaćuje naknadu za rad ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja, na njega se primjenjuje zakonodavstvo države članice pod čijom je zastavom brod na kojem plovi. Dakle, talijansko zakonodavstvo.
Osoba ili poduzeće koje pomorcu isplaćuje naknadu za rad smatra se njegovim poslodavcem. Poslodavac koji ima registrirano sjedište u jednoj državi članici EU, a ima zaposlenog pomorca na brodu koji plovi pod zastavom druge države članice, obvezan je, kad je god moguće, unaprijed, o tome obavijestiti nadležnu ustanovu države članice EU čije se zakonodavstvo primjenjuje. Navedena ustanova, bez odgode, obavještava nadležnu ustanovu države članice EU pod čijom zastavom je brod na kojem pomorac plovi o zakonodavstvu koje se na njega primjenjuje.


Jednako treba postupiti i hrvatski poslodavac koji zapošljava pomorca koji ima prebivalište u R Hrvatskoj i ukrcava ga na brod koji vije zastavu druge države članice EU – potrebno je da pošalje o tome obavijest Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

U dodatku treba priložiti sljedeće dokaze:
- popunjena tiskanica Zahtjeva za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje – pomorci,
- ugovor o radu za pomorca.

S obzirom da se prema Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (NN 54/2013) potvrda A1 smatra odlukom u upravnom postupku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavljat će skupnu dostavu poslodavcu koji je zatražio izdavanje potvrde A1, uz jednu dostavnicu i popis naslovnika za svaku potvrdu A1, a dostavnicu potpisuje odgovorna osoba (osoba koja redovito preuzima poštu). Odstupanje od osnovnog pravila. Također, postoji mogućnost odstupanja od osnovnog pravila. Moguće je da dvije ili više država članica, nadležna tijela tih država članica ili nadležne ustanove zajedničkim dogovorom predvide odstupanja od pravila za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje.

Odstupanje od pravila moguće je dogovoriti za određenu osobu ili za kategoriju osoba i to samo ako je to u interesu te osobe ili osoba. U tom slučaju poslodavac ili pomorac ili osoba koja obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba podnosi zahtjev za odstupanje nadležnoj ustanovi one države članice EU primjenu čijeg zakonodavstva traži, ako je moguće unaprijed. Navedena ustanova obavještava nadležnu ustanovu druge države članice i traži njenu suglasnost, te ako postoji dogovor obavještava osobu i izdaje joj potvrdu A1.

Uz zahtjev za odstupanje potrebno je dostaviti sljedeće dokaze:
- popunjena tiskanica Zahtjeva za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883,
- dopis inozemnog poslodavca.

Skupna dostava potvrda A1 agenciji ovlaštenoj za posredovanje pri zapošljavanju hrvatskih pomoraca na stranim brodovima, kada se radi o odstupanju prema članku 16. Uredbe 883/04, obavljat će se ako je ta agencija dostavila jedan ili više individualnih zahtjeva pomoraca jedinstvenim dopisom Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, uz napomenu da u tom slučaju treba biti priložen i dopis inozemnog poslodavca (na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom ili talijanskom jeziku) koji traži odstupanje i koji se u tom smislu obraća agenciji da za njega kod nadležne ustanove u R Hrvatskoj obavi taj posao. Nadležnost za izdavanje potvrde A1. Potvrda A1 zadani je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje, da se doprinosi plaćaju u navedenoj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. U slučaju pomoraca, obvezno ju je izdati u dva slučaja, i to ako se na pomorca primjenjuje zakonodavstvo države članice u kojoj ima prebivalište, ako u toj istoj državi poslodavac koji ga plaća ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja i u slučaju odstupanja od pravila koje se na pomorca primjenjuje, prema članku 16. Uredbe 883/2004. Nakon stupanja R Hrvatske u članstvo EU, za izdavanje potvrde A1 za pomorce u oba navedena slučaja nadležna je posebna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ured za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i propisa Europske unije, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, a zahtjevi se mogu podnositi tom uredu ili svim područnim službama i područnim uredima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.