17.06.2014 ITF/ETF

Na 103. Međunarodnoj konferenciji rada, Međunarodna organizacija rada (ILO) usvojila je nove odredbe o zaštiti napuštenih pomoraca i pomoraca koji su bili ozlijeđeni u nezgodama na radu. Samo jedan od 470 delegata glasovao je protiv.

Novi propisi bi, između ostalog, trebali osigurati financijsku sigurnost u slučaju ako je pomorac napušten u stranoj luci, za slučaj repatrijacije kući ili bolesti primjerice kao posljedice nezgode na radu.

Propisi će stupiti na snagu u roku do dvije godine i šest mjeseci, koje će sve zemlje koje su ratificirale KONVENCIJU O RADU POMORACA morati ispoštovati , osim ukoliko 40% zemalja potpisnica odbaci nove odredbe u pisanom obliku. Do sada je 61 zemlja ratificirala Konvenciju o radu pomoraca (MLC).

Slijedom toga, pomorci i njihove obitelji mogu računati na bolju zaštitu u cijelom svijetu, uključujući izvanredan fond u slučaju bankrota brodovlasnika, plaćenu repatrijaciju svojim domovima i naknadu u slučaju nezgoda na radu.