11.04.2014 ITF/ETF

Nakon što su jučer dovršeni dogovori oko dodataka na Konvenciju o radu pomoraca 2006., vezano uz repatrijaciju, plaću i naknadu za napuštene pomorce, danas su isti glasovanjem prihvaćeni. Ovo je prvi puta u povijesti pomorstva da položaj napuštenih pomoraca i njihova financijska potraživanja dobivaju na sigurnosti kroz obvezujuće međunarodno zakonodavstvo.

Predložene nadopune bave se osiguranjem financijskih sredstava za bolju zaštitu pomoraca od posljedica napuštanja(abandonment) u stranim lukama. U Konvenciji o radu pomoraca 2006. definiraju zahtjeve prema brodarima koje obvezuju na osiguranje novčane naknade za slučaj smrti ili trajne invalidnosti uzrokovane povredom na radu, bolesti ili posljedice povećanog rizika.