05.03.2014 Aktivnosti SPH

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture su jučer u ime SPH-a Voditelj ureda Split Neven Melvan i voditelj zadarskog ureda Luka Mišić prisustvovali sastanku na kojem se raspravljalo o izmjenama i dopunama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca. Sastanku su također prisustvovali od strane CROSMA-e M. Zorović, D. Vukušić te predstavnik agencije Uspinjača iz ZG, a od strane ministarstva B. Farkaš, R. Mrvica te još dvoje službenika MPPI-a.

Moderator rasprave bio je B. Farkaš, koji je započeo sa čitanjem prijedloga SPH-a te CROSMA-e: 

Članak 1. SPH je predložio obvezu izvješčivanja, za koju su predstavnici CROSMA-e te MPPI-a tražili dodatna objašnjenja te je dogovreno da će se taj prijedlog razraditi. Naime, ja sam ponudio objašnjenje kako je i stavljeno u prijedlogu, da su izvješća oblik evaluacije cijelokupnog sustava posredovanja s ciljem daljnjeg uređenja, no prije spomenutima je taj prijedlog načelno uredu s tim da je potrebno isti dodatno razjasniti.
Također vezano uz čl 1. spomenuo sam ulogu HZZ-a koji prema MLC-i treba imati aktivnu ulogu pri posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, te je nakon rasprave koja se povela, B. Farkaš zaključio da se o tome trebamo posebno sastati sa predstavnicima HZZ-a te svakako uskladiti djelatnost HZZ-a sa MLC-i.

Članak 2.   Definiciju posrednika koju je predložio SPH-a, predstavnici CROSMA-e i MPPI-a su raspravljali, no naravno  nisu se mogli složiti, te je ostavljena stara def.
CROSMA je predložila nove definicije Pomorca, Broda i Brodovlasnika u smislu usklađivanja sa MLC-ijem te su ti prijedlozi i jedini od njihove strane gdje se Pravilnik usklađuje sa MLC-ijem.
Naime svi ostali prijedlozi CROSMA-e bili su sušta suprotnost sa MLC-i odredbom da se neće poticati daljnje umnažanje privatnih službi za pribavljanje i zapošljavanje pomoraca, te su išli u smjeru daljnje liberalizacije te djelatnosti.

Članak 3. Prijedlog CROSMA-e da se u Povjerenstvo uključi i jedan predstavnik udruge posrednika je odbačen, a također je odbačen i prijedlog da u Povjerenstvu koje odlučuje o prigovorima bude i posrednik na kojeg se odnose prigovori. U raspravi je objašnjeno CROSMA-i da se u tom slučaju radi o očitom sukobu interesa.

Članak 4. Prijedlog SPH-a da Posrednici moraju imati pokriće za sve štete koje mogu nastati pomorcu s osnova ugovora o radu sukladno Standardu A 1.4.5.c(vi) je izazvao popriličnu buru, te komentar M. Zorovića, citat: “Mi smo ostali konsternirani ovim prijedlogom Sindikata.”
U nastavku sam obrazložio prijedlog Sindikata te ga branio u smislu da se njime podiže standard zaštite pomorca sukladno odredbama MLC-ija u kojima je pojedinačno navedeno koje su to obveze koje proizlaze iz ugovora o radu te
MLC-i odredbe o ne poticanju daljnjeg umnažanja privatnih službi za pribavljanje i zapošljavanje pomoraca.
No očito je to predalek korak, kako za CROSMA-u tako i za MPPI koji se složio da je potrebno podići standard, no da je isto ptrebno dogovoriti sa CROSMA-om te tako dogovrene prijedloge proslijediti MPPI-u. Dakle isto ostaje za daljnje dogovore sa CROSMA-om.

Članak 5. Prijedlozi CROSMA-e u smjeru olakšavanja uvjeta za dobivanje Dopusnice te u tom smjeru liberalizacije te djelatnosti, nisu naišle na odobravanje od strane MPPI-a.

Članak 8. Prijedlog SPH-a da Posrednik treba imati policu osiguranja ili druge jednakovrijedne odgovarajuće mjere kojom se osigurava naknada novčanog gubitka pomorca ( sukladno MLC-iju) nije naišla na odobravanje MPPI-a i CROSMA-e koji se zalažu za isključivo police osiguranja te da im iz praxe nije poznato koje bi to u ovom slučaju bile jednakovrijedne mjere.

Članak 9,10,25,28 u kojima CROSMA predlaže nove rokove za obavljanje pojednih radnji se svi redom odbijeni jer je to regulirano Zakonom o općem upravnom postupku, a ne nekim proizvoljno određenim rokovima.

Članak 10. Gdje SPH-a predlaže uvjetno izdavanje Dopusnice je odbijeno od MPPI-a sa obrazloženjem da je prekomplicirano, objašnjeno je da je taj prijedlog također dan u smjeru podizanja standarda zaštite pomoraca a u skladu sa MLC-ijem, te smo upućeni na daljnje dogovre sa CROSMA-om.

Članak 15. U kojem SPH-a predlaže brisanje dijela odredbe da se prijava na obvezna osiguranja ne smatra naknadom za posredovanje pri zapošljavanju, je odbijena sa obrazloženjem da Posrednici na takav način naplaćuju administriranje, odnosno vrijeme i osobu koja izvršava te radnje.

Članak 16. Prijedlog SPH-a koji ide za podizanjem standarda te onaj CROSMA-e u  kojem spuštaju standard mijenjanjem stavka 4. na način da izbacuju rečenicu “najmanje na razini koja je utvrđena mjerodavnim pravom i kolektivnim ugovorom” s obrazloženjem da je isto pretjerano zahtjevno za posrednika,, također smo upućeni na daljnje usuglašavanje.

Članak 20. Prijedlog CROSMA-e da Posrednici prijave i odjave vrše izravno bez posredovanja Lučke kapetanije, uz pristupne lozinke koje će imati samo Posrednici sa Dopusnicama, je također ostavljen za daljnju raspravu. Posebno iz razloga jer nije u skladu sa PZ-om.
Naime predloženo bi bilo samo prvi korak, gdje bi se u konačnici prema riječima predstavnika CROSMA-e prijava i odjava vršila isključivo preko Posrednika a pritome bez ikakve uloge Lučke kapetanije.
Smatram da unutar SPH-a trebamo raspraviti o tome što bi to značilo u konačnici za pomorce i sam Sindikat, svakako postoji potencijalna mogućnost zloporabe tog prava u vidu naplate prijave na obvezna osiguranja iz čl. 15. te poslovično hrvatskog ponašanja u slučaju monopola u nekoj djelatnosti i izmišljanja astronomskih troškova.

Članak 28. Prijedlog CROSMA-e da se u isti uvrsti i čl 12 te prijedlog SPH-a da se uvrste čl 17, 19 su prihvaćeni.
Odbijen je prijedlog CROSMA-e da se izdavanje nove dopusnice može zatražiti u roku od 1 godine.

Vezano uz prijedlog SPH-a i  CROSMA-e da se uvedu novčane kazne za pojedine slučajeve, odbijeno od MPPI-a uz obrazloženje da podzakonskim aktom ne mogu propisivati novčane kazne.

Dakle za većinu prijedloga, i to s naglaskom na one kojima se podiže standard zaštite pomoraca a sve u skladu s Konvencijom o radu pomoraca, upućeni smo na daljnje usuglašavanje sa CROSMA-om, te je MPPI pored načelne suglasnosti za podizanjem standarda propustilo iznijeti vlastite prijedloge za isto.

Svi komentari su dobrodošli i potrebni! U nastavku možete pronaći PRAVILNIK O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA