12.02.2014 Aktivnosti SPH

Procedura podnošenja prijava poreza na dohodak za 2013. godinu za pomorce nije donijela promjene u odnosu na proteklu godinu. Sve relevantne informacije vezane uz gore navedeni postupak možete pronaći ovdje:

1. Da li se nešto promijenilo za pomorce u odnosu na prošlu godinu?

Nema promjena u odnosu na prethodnu godinu.

2. Prijava se podnosi na obrascu DOH, prilaže se obrazac DPOM, obrazac EPOM i potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada – da li je u tim obrascima došlo do promjena (npr obrazac DPOM – fusnota: upisuje se razlika između broja dana iskazanih pod 5 u stupcu 8 i brojke 183 odnosno 0 ako je razlika 0 ili negativna) ?

U obrascima EPOM i DPOM nije došlo do promjene u odnosu na prethodnu godinu.

3. Pomorci iskazuju primitak uključujući i pomorski dodatak bez obzira da li je svota pomorskog dodatka posebno iskazana ili nije, to su dani samo u plovidbi (a ne ukupni broj dana po DPOM). 

Pomorski dodatak predstavlja izdatak kod utvrđivanja dohotka pomoraca. Priznaje se samo za stvarne dane plovidbe tekućeg razdoblja. Prema tome, ukupni iznos pomorskog dodatka je umnožak broja dana u plovidbi tekućeg razdoblja i iznosa pomorskog dodatka.

4. Koji doprinosi na obvezna osiguranja se kao izdaci oduzimaju? Što u slučaju ako je tijekom godine pomorac koji sam obračunava doprinose platio više od dospjelih obveza?

Izdacima koji se oduzimaju od primitaka po osnovi nesamostalnog rada smatraju se doprinosi za obvezna osiguranja, koje su tijekom poreznog razdoblja na temelju rješenja Porezne uprave uplatile fizičke osobe u svojstvu članova posade broda u međunarodnoj plovidbi, u iznosu i na način propisan posebnim propisima (doprinos za MO I i II stup; doprinos za ZO; doprinos za zaštitu zdravlja na radu; dodatni doprinos za MO za staž osiguranja s povećanim trajanjem I i II stup) osim doprinosa za koje je odobrena otplata duga u obrocima prema posebnom zakonu.

5. Pojašnjenje obveze dostavljanja Potvrde o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada.

Kod podnošenja porezne prijave pomorci su dužni dostaviti potvrdu o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada koju izdaju tuzemni poslodavac članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, odnosno potvrdu o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe (strani brodar).

6. Što ako pomorac plaća porez u inozemstvu, kakva je procedura u RH, dokazi, koje su vjerodostojne isprave koje priznaje Porezna?

Ako je pomorac platio porez u inozemstvu, dokazima o porezu plaćenom u inozemstvu smatra se potvrda stranog brodara o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada i plaćenom porezu u inozemstvu u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava. S obzirom da pomorci ostvaruju inozemni dohodak po osnovi rada na brodovima u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu stranih brodara iz različitih zemalja svijeta, dokazi o inozemnom dohotku i plaćenom porezu mogu biti u različitim formama. Dokazom se mogu smatrati sve vjerodostojne isprave iz kojih je razvidan iznos ostvarenog inozemnog dohotka odnosno iznos uplaćenog inozemnog poreza, neovisno o njihovoj formi.

7. Što ako o broju dana plovidbe pomorca lučka kapetanija ne vodi podatke ... koje dokumente priložiti? U kom slučaju se primjenjuje PISANA IZJAVA POMORCA?

Ako lučka kapetanija ne vodi podatke o broju dana plovidbe pomorca, u tom slučaju potrebno je priložiti potvrdu stranog brodara o danima plovidbe ili presliku pomorske knjižice iz koje je razvidan početak i prestanak plovidbe u poreznom razdoblju. Iznimno, vjerodostojnim ispravama za dokazivanje ukupnog broja dana plovidbe mogu se smatrati sve vjerodostojne isprave iz kojih je razvidan ukupan broj dana, uključujući i pisanu izjavu pomorca danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. Napominjemo da se radi o iznimnim slučajevima te da Porezna uprava može u tim slučajevima zatražiti provjeru iskazanih podataka od nadležnih tijela matičnih država vlasnika broda i isplatitelja plaće.

8. Koji je rok za podnošenje prijave ukoliko je pomorac na brodu tijekom veljače? Kakva je procedura da bude u skladu sa zakonom, odnosno ako je na brodu od veljače do početka lipnja?

Godišnja prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Ukoliko se pomorac na dan isteka  roka za podnošenje prijave nalazi na brodu, to se smatra opravdanim razlogom za propuštanje zakonskog roka. U tom slučaju  pomorac može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka. Tu činjenicu mora dokazati potvrdom nadležne lučke kapetanije na kojoj mora biti naznačen i naziv broda odnosno brodara. Po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka porezni obveznik više ne može podnijet zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i tog roka bilo uzrokovano višom silom. Na primjer ukoliko je pomorac neprekidno na brodu, tj. ukoliko je u lipnju još uvijek na brodu, i to se smatra propuštanjem uslijed više sile, koju činjenicu pomorac treba dokazati potvrdom nadležne lučke kapetanije iz koje će biti vidljiv početak ukrcaja i da je razdoblje plovidbe trajalo neprekidno.