21.06.2018 Aktivnosti SPH

Prijedlog Zakona o izmjena i dopunama Pomorskog zakonika kreće u postupak javnog savjetovanja te pozivamo članove i sve hrvatske pomorce da podrže prijedloge Sindikata pomoraca Hrvatske kojima će se dokinuti nepravde prema pomorcima.

Sindikat pomoraca Hrvatske je u više navrata pozivao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da se pokrenu izmjene i dopune Pomorskog zakonika, konačno nakon formiranje nove administracije u svibnju 2017. godine MMPI poziva socijalne partnere za izradu prijedloga izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. 

Sindikat pomoraca Hrvatske je primarno sudjelovao u radu radne skupine za socijalni status pomoraca, te je podnesen cijeli niz prijedloga za zaštitu i poboljšanje statusa hrvatskih pomoraca.

Kao najznačajnije probleme  hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi istaknuli smo:

- pomoračke vježbenike,

- slučaj ne mogućnosti ostvarivanja 183 dana plovidbe za oslobođenje od porezne obveze, 

- pomoračku mirovinu.

U odnosu na pomoračke vježbenike Ministarstvo je u potpunosti prihvatilo prijedlog Sindikata pomoraca Hrvatske. Naime, od samog početka provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vježbenici palube, stroja i elektrotehnike su bili isključeni, odnosno diskriminirani u odnosu na sva ostala zvanja koji su imala mogućnost aplicirati na mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Tek krajem 2014. godine Vlada RH donosi Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. kojim su osigurana sredstva sufinanciranja troškova brodara za ukrcaj vježbenika, no navedeni Program je bio samo privremena mjera bez trajnog karaktera. Stoga je Sindikat pomoraca Hrvatske predložio unutar resorno sufinanciranje dijela troškova osposobljavanja vježbenika koji bi navedenim zakonskim izmjenama postao trajnog karaktera, a model  bi se propisao posebnim Pravilnikom kojeg bi donio ministar.

Konačno u novom Pomorskom zakoniku u članku 127. predloženo je da se dodaju novi stavci 3. i 4. koji glase:

„(3) Ministarstvo može sudjelovati u pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika tijekom trajanja vježbeničke službe.

(4) Uvjete za utvrđivanje prava na pokriće troškova iz stavka 3. ovoga članka ministar će utvrditi posebnim propisom.“ 

Planiranom dopunom Pomorskog Zakonika uvodi se mogućnost sufinanciranja troškova ukrcaja vježbenika radi obavljanja vježbeničkog staža. 

Sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna za 2019. i 2020. bit će osigurana u Državnom proračunu, a način i uvjeti ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova propisat će se naknadno, podzakonskim aktom te se primjena ove mjere očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Nadalje, u odnosu na postojeći porezni režim za pomorce u međunarodnoj plovidbi smatrali smo imperativom pravično uređenje poreznog režima za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi, zbog cijelog niza apsurdnih situacija koje je praksa donijela, stoga smo inzistirali da sa socijalnim partnerima postignemo konsenzus u vezi istoga. Također, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u potpunosti prihvatilo prijedlog Sindikata pomoraca Hrvatske i socijalnih partnera.

Stoga će se predstojećim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika za postizanje potrebnih 183 dana plovidbe za godinu za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak uračunavati: dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj ili na brodu ili na povratku ili dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu ili tuzemstvu, kao i dani do isteka ugovora o radu koji su neostvareni, zbog napuštanja člana posade od strane brodara ili prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga.

U slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini, držat će se da je ostvaren uvjet plovidbe od 183 dana za tu poreznu godinu.  

Također danima potrebnim za oslobođenje od porezne obveze mogu se pribrojiti dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu, dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu ili tuzemstvu kao i dani do isteka ugovora o radu koji su neostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara ili prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga,  koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana. 

Konačno, u odnosu na tzv. pomoračku mirovinu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava predlagalo je da se ista regulira općim propisima što bi u konačnici značilo da bi pomorci u bližoj budućnosti pravo na mirovinu ostvarivali sa 67 godina života, te bi se navedena dobna granica umanjivala prema modelu 5 godina plovidbe za umanjenje 1 godine dobne granice, rezultat kojega bi bio da bi pomorci nakon 15 godina plovidbe mirovinu ostvarivali sa 64 godine, što smo smatrali nedopustivim. Suprotstavili smo se navedenom prijedlogu, te je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prihvatilo naše prijedloge, time će se pomoračka mirovina i nadalje regulirati posebnim propisom odnosno Pomorskim zakonikom te će pomorci ostvarivati mirovinu sa 60 godina života i 15 godina plovidbe, a predstojećom "mirovinskom reformom" uredit će se i problem mirovinskog dodatka na pomoračku mirovinu.