24.12.2012 Aktivnosti SPH

Ministarstvo pomorstva,prometa i infrastrukture poslalo je socijalnim partnerima na mišljenje Naredbu o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu.

Visina mjesečne osnovice usklađuje se svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Ove godine osnovice se ostale iste kao i prošle godine za sedam kategorija (1. kategorija 7.209,00; 2. kategorija 5.316,00; 3. kagtegorija 4.017,00;4. kategorija 3.720,00; 5. kategorija 3.487,00;6. kategorija 3.248,00; 7.kategorija 2.977,00 kn) dok je u 8. kategoriji došlo do blagog povećanja osnovice (ove godine 2.714,60, a 2013. godine 2.753,45 kn).