24.02.2015 Aktivnosti SPH

Intervencijom podružnice Sindikata pomoraca Hrvatske napokon smo došli do zapisnika sa sastanka s Upravom u siječnju i dajemo ga na uvid svim članovima uz napomenu da postoji mogućnost dodatnih izmjena zapisnika i očekivali smo da će isti biti potpisan od strane zapisničara ili predsjednika Uprave, kojega još uvijek nema.  

Prenosimo zapisnik u cjelosti:

ZAPISNIK SA SASTANKA

 održanog između Jadrolinije i predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske, Nezavisnog 

sindikata pomoraca Hrvatske te Radničkog vijeća Jadrolinije dana 27.01.2015. godine

Na sastanku su bili prisutni:

JADROLINIJA: 

dr. sc. Alan Klanac, predsjednik Uprave 

mr. sc. Jan Kreber, Izvršni direktor Sektora ljudskih resursa 

SINDIKAT POMORACA HRVATSKE: 

Vladimir Svalina, Pomoćnik glavnog tajnika za kolektivne ugovore i kolektivno pregovaranje

Dragomir Mucić, povjerenik SPH u Jadroliniji 

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE: 

Nediljko Bulić, predsjednik Sindikata 

Matej Trinajstić, član Sindikata 

RADNIČKO VIJEĆE JADROLINIJE: 

Tomislav Urlić, predsjednik Radničkog vijeća Jadrolinije

Milkica Ilijašić, član Radničkog vijeća 

ZAPISNIČAR: 

Ana Klarić, Pravni referent

 

Sastanak je održan u Upravnoj zgradi Jadrolinije, Riva 16., temeljem poziva Predsjednika Uprave Jadrolinije dr. sc. Alana Klanca od 19.01.2015. godine. Predmet sastanka bila je rasprava o sljedećim temama:

1. Status pregovora 

2. Model paušalnih plaća vezan uz Pravilnik o nagrađivanju

Sastanak je započeo u 11,00 sati. 

1. Tema: status pregovora oko izmjena Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima 

Nakon uvodnog pozdrava Predsjednika Uprave g. Alana Klanca, Izvršni direktor g. Kreber izvjestio je prisutne o sastanku održanom u Mare nostrumu tijekom studenog 2014. godine, koji je za temu imao pregovore oko izmjena kolektivnog ugovora te je obavijestio prisutne o namjeri Mare nostruma da se uputi dopis prema svim socijalnim partnerima s dva prijedloga: 

1) utvrđivanjem i/ili potvrđivanjem reprezentativnosti svih sudionika (socijalnih partnera) u pregovorima

2) prijedlogom za izmjenu Protokola 

Također, Mare nostrum će uputiti svojim članovima i Sindikatima dopis i s prijedlogom osnivanja stručnog Povjerenstva koji bi bio sastavljen od diplomiranih pravnika, delegiranih od svake ugovorne strane (jedan sa strane poslodavaca, jedan sa strane sindikata) te jednog neovisnog pravnog stručnjaka koji bi sastavili prijedlog izmjena Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima (u daljnjem tekstu NKU). Taj prijedlog ne bi sadržavao konkretne "brojke", budući da bi se njihovo konačno definiranje prepustilo pregovorima socijalnih partnera, već bi navedeni prijedlog bio samo normativno usklađen s pozitivnim propisima (Pomorskim zakonikom, Pravilnicima, Zakonom o radu i MLC konvencijom) Na to je g. Urlić postavio pitanje da li se uglavio princip da pravnici sastave prijedlog izmjena kolektivnog ugovora, na što mu je Izvršni direktor g. Kreber odgovorio da još uvijek nema povratne informacije da li je takav dopis već pripremljen.

Predsjednik Uprave g. Klanac je dodatno pojasnio da je smisao navedenog prijedloga da se izbjegnu velike forme teksta te da je tekst samo jedna polovina priče, svojevrstan "kostur" koji će se popuniti konkretnim iznosima koji se budu ispregovarali među socijalnim partnerima te da je važno da se izbjegnu pravne nelogičnosti. 

Zaključak prisutnih jest da je smisao prijedloga Mare nostrum da pravnici formalnopravno uobliče tekst NKU, a da sadržaj i vrijednosti dogovore socijalni partneri. G. Bulić je na to istaknuo da Nezavisni sindikat ima svoje pregovarače, kojima bi samo pridodali pravnika, dok je g. Svalina istaknuo da pravnici koji budu delegirani u navedeno Povjerenstvo moraju dobro poznavati Pomorski zakonik i MLC konvenciju, te da treba izbjeći predstavnike Ministarstva pomorstva za koje drži da ima "maćehinski" odnos prema pomorcima. 

Osim navedenog, g. Svalina je istaknuo da tumačenja NKU i MLC konvencije mogu dati ljudi koji su iste potpisali ili ljudi koji su sastavljali Pomorski zakonik. Također je pojasnio da NKU ima stvari koje je pregazilo vrijeme, ali da ima i stvari koje su prepisane iz zakona, što je višak te da je isti više informativan za korisnika. Svaki kolektivni ugovor ima normativni i tarifni dio, dobro je da se u normativnom dijelu pobroje samo glave, a da tekst "miriše na more" te da pravnici tu neće moći puno napraviti te stoga predlaže da njihova uloga bude usko vezana uz normativni dio kao i da na tom tekstu rade kraće vrijeme. 

G. Svalina dalje pojašnjava da kolektivni ugovor može i ne mora govoriti o plaćama, a da se tarifni dio prilikom potpisivanja NKU pregovarao sa svakim poslodavcem posebno te predlaže da se takva praksa nastavi i dalje. Osim toga, stav je SPH da se na nacionalnoj razini treba braniti određeni minimum plaće profesionalnih pomoraca u Republici Hrvatskoj koja bi morala biti granica ispod kojeg se ne bi smjelo ići. U tom smislu ističe da ILO propisuje da kvalificirani kormilar pod nacionalnom zastavom mora imati najmanju plaću od 614 USD za 2015. godinu, no da nije pojašnjeno da li se to odnosi na netto ili brutto, budući da doprinosi i ostala davanja utječu na cijenu rada. Slijedom toga bi trebalo na nacionalnoj razini ispregovarati minimum, a potom plaće detaljno ispregovarati sa svakim pojedinim brodarom. Zaključak g. Svaline jest da se skrati pravni dio, ubrzano pristupi poslu zaključenja NKU i utvrdi praksa koja se brzo treba početi primjenjivati. 

Predsjednik Uprave g. Klanac je na to istaknuo da 1998. godine, kada je potpisan NKU, nije postojao koncesijski model koji postoji danas. Danas je situacija da Jadrolinija u tom smislu ima sigurnu poziciju i sigurne prihode od države, no to se 2017. može i promijeniti. Logično je valjanost Kolektivnog ugovora usklađivati s koncesijama te da u 2017. godinu uđemo s ravnopravne pozicije i da ne bi bilo nelojalne konkurencije drugih (stranih) brodara s osnova cijene rada, što je jedan od elemenata koji će trebati uzeti u obzir prilikom pregovora, jer prilikom natječaja za koncesiju treba predvidjeti 6 godina unaprijed kako bi se cijena rada ukalkulirala u cijenu natječaja. 

G. Svalina na to navodi da na nacionalnoj razini treba staviti branu, npr. možemo staviti min. od 5.000,00 kn brutto. Također je istaknuo da je minimalna plaća mornara niža od zakonski propisane minimalne plaće, što je protuzakonito te da treba primjenjivati zakon, a s povećanjem minimalne plaće treba linearno povećati plaće i ostalim kategorijama pomoraca i odrediti npr. da zapovjednik ne smije imati manje od 14.000,00 kn brutto. Upozorava na situaciju brodara "Blue line" koji je na brodove stavio radnike koji nisu iz EU i ne plaća im doprinose te tako snižava cijenu natječaja i dobije koncesiju, dok se SPH bori da brodovima s hrvatskom nacionalnom zastavom plovi isključivo hrvatska posada. G. Urlić na kraju zaključuje da će se pravni dio lako uskladiti kada se definiraju tarife. 

2. TEMA SASTANKA: Model paušalnih plaća vezan uz Pravilnik o nagrađivanju 

Predsjednik Uprave g. Klanac otvorio je drugu temu sastanka. G. Svalina postavlja pitanje koja je svrha Pravilnika te da shvaća kako Pravilnik treba za ljude koji nisu pomorci. Smatra da Pravilnik o nagrađivanju nije potreban pomorcima jer iz Kolektivnog ugovora mogu vidjeti kolika će im biti plaća. Na to Izvršni direktor g. Kreber pojašnjava da se Pravilnik o nagrađivanju sastoji od dva dijela: dijela za kopno i dijela za pomorce. Nadalje, napravljen je prijedlog modela – a u tijeku je proces izrade računalne simulacije plaća pojedinih radnika na način da je nasumce izvučeno 120; nakon izračuna s prijedlogom će se izaći pred socijalne partnere, a taj se prijedlog u konačnici može ugraditi u kolektivni ugovor. Nadalje pojašnjava da će svi dodaci na plaću koji su pomorcima zajamčeni NKU pomorcima ostati i dalje. Poslodavac ima intenciju povećanja plaće, no postavlja se i pitanje pravednije raspodjele novca među radnicima. Kriteriji prema kojem bi se pravednije raspoređivao novac među pomorcima definirali su sami pomorci. Osnova svega je paušalni model iz 2010. godine. Izvršni direktor Kreber nadalje ističe da su prema tom modelu iz 2010. godine socijalni partneri tražili povećanje plaće za 50%, što je nemoguće za provesti. Uprava svakako želi razgovarati o povećanju plaća (primanja), ali sukcesivno kroz godine. 

G. Urlić je na to istaknuo da su sindikati napravili simulaciju uz pomoć okvirnih iznosa te da je brutto plaća kapetana 1998. godine bila 9.800,00 kn, a da bi danas s porastom indeksa potrošačkih cijena trebela iznositi 12.800,00 kn brutto. Predsjednik Uprave g. Klanac ističe kako Uprava traži načina da pravednije nagradi kvalitetan rad pomoraca, odnosno način za nagrađivanje radnika za kvalitetan rad i općenito jedan pravedniji sustav jer je sadašnja situacija takva da kod nekih radnika primanja nisu motivirajuća. Često se događa da kvalitetan djelatnik nije plaćen pravedno. Poseban problem predstavlja i percepcija u javnosti - bez obzira na činjenicu što su neke državne tvrtke povećavale plaću, danas je situacija takva da tko godi digne glavu riskira da mu je odsjeku. 

Pravilnik o nagrađivanju je takav da se ne vidi da "glava strši", ali omogućuje da se radnicima ipak poveća plaća. Kvalitetnog djelatnika treba bolje nagraditi. Većina radnika Jadrolinije je kvalitetna, ali ima određen broj i onih koji, na žalost, ne rade uredno svoj posao. Plaća mora motivirati na bolji rad - tu je važan sistem nagrađivanja za rezultate. Pravilnik o nagrađivanju formalizira varijabilni dio plaće. No, činjenica je da nitko neće dobiti manje, a većina će dobiti više. Za kopno su uvedeni varijabilni koeficijenti. Izvršni direktor g. Kreber na to dodaje da je osnova Pravilnika napraviti razliku između radnika koji dobro rade i koji zaslužuju dodatne mogućnosti nagađivanja za svoj i rad i svoj pristup radu u odnosu na ostale koji samo „odrađuju“ svoj posao, te motivirati zaposlenika. G. Bulić ističe da na brodu postoji ocjenjivanje koje nije transparentno te da treba paziti da ne budu nagrađeni samo pojedinci. 

Izvršni direktor g. Kreber na to odgovara da je, između ostalog, i to jedan od razloga zašto G. Svalina apelira na Upravu da Jadrolinija ostane brodarska kompanija te da se sačuva praksa da zapovjednik i inspektori nadziru posadu, a da ne bi bilo nedoumica, treba se više raditi sa zapovjednicima i upraviteljima stroja. Također smatra da, ako Uprava već ima primjere, da se plaće već mogu pregovarati unutar Jadrolinije. Predsjednik Uprave g. Klanac na to navodi da kada budu imali konačan prijedlog da će o istome obavijestiti socijalne partnere, koji će se o istom moći očitovati, s čime su se ostali sudionici suglasili.

Posljednji dio sastanka odnosio se na pitanja i primjedbe predstavnika Sindikata i Radničkog vijeća te je tako g. Mucić postavio pitanje o kupnji novog broda za međunarodnu plovidbu. Predsjednik uprave g. Klanac je na to obavijestio sudionike sastanka da je navedeno još u početnoj fazi, ali da je namjera Jadrolinije razvijati međunarodnu plovidbu koja je predviđena kao pokretač razvoja tvrtke. G. Mucić je na to ponudio pomoć SPH u realizaciji navedenog posla. Predsjednik Uprave g. Klanac je zatim izvijestio sudionike sastanka da je poslovanje Jadrolinije solidno i da se višak sredstava koji je ostvaren želi usmjeriti i u obnovu flote, ali da Jadrolinija također mora i imati mogućnost akumulirati sredstva jer radnike financira isključivo vlastitim sredstvima, odnosno, plaće više ne dolaze iz državne blagajne. Predsjednik Uprave g. Klanac je također obavijestio prisutne da Uprava u naredno vrijeme planira ljude koji su zaposleni na određeno vrijeme niz godina zaposliti na neodređeno vrijeme te zamolio sudionike sastanka da s navedenom informacijom još neko vrijeme ne izlaze u javnost, barem dok zapisnik sa sastanka ne bude dostavljen sudionicima. 

Naposlijetku je g. Svalina zaključio da mu je drago da je danas bio nazočan na sastanku i da je iz prve ruke čuo o planovima Jadrolinije te da Jadrolinija uvijek može računati na kvalitetne hrvatske pomorce. 

Sastanak je završen u 13,00 sati.